برابری تخیلی «نه» گفتند

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

رییسجمهوری گفت: مردم با حضور بینظیر خود در انتخابات خواس//تند بگویند که در کش//ور ما تکثر به رس//میت شناخته شده است. به گزارش ایس//نا، حجتاالسالم والمسلمین حس//ن روحانی، دوشنبه در ابتدای نشس//ت خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه «بسیار خوش//حالم که امروز از طریق رس//انههای جمعی میتوانم با ملت ایران صحبت کنم» ادامه داد: ملت بزرگ ما بزرگترین حضور خود را در انتخابات به نمایش گذاشتند. ٢٤میلیون جمعیت در انتخابات حضور پیدا کردند که اگر میتوانستند از همه آنهایی که در صف بودند رای اخذ کنند به ٥٤میلیون هم میرس//ید. وی خاطرنش//ان کرد؛ من میخواهم بگویم این تعداد رای پای

صندوق آرا یک حضور بینظیر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.