براساس‹نظرسنجی‹از‹862‹تشکل‹اقتصادی‹کشور‹مشخص‹شد تسهیالت بانکی، مهمترین چالش محیط کسبوکار

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

براس//اس ارزیابی ۸۶۲ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۳۲ مولفه ملی محیط کس//بوکار ای//ران مولفههای «مش//کل دریافت تس//هیالت از بانکها»، «ضعف بازار س//رمایه در تامی//ن مال//ی تولی//د و نرخ ب//االی تامین سرمایه از بازار غیررس//می» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» نس//بت به سایر مولفهها در وضعیت نامناسبتری قرار دارند.

براس//اس ای//ن پژوه//ش مولفهه//ای «ضع//ف زیرس//اختهای تامین برق»، «ضعف زیرس//اختهای حملونقل» و «ضعف نظام توزیع و مش//کالت رساندن محصول بهدست مصرف کننده» نسبت به سایر مولفهها در پاییز ۵۹ در وضعیت مس//اعدتری قرار دارد. وضعیت محیط کسبوکار در پاییز ۵۹ براساس نظر تشکلهای اقتصادی نمره ۳۸/۵ از ۰۱ (بدترین ارزیابی) را دریافت کرده که اندکی مناس//بتر از ارزیابی تابس//تان ۵۹۳۱ (با میانگین ۳۹/۵)اس//ت. همچنین این ارزیابی نش//ان میدهد که از نظر تش//کلهای مش//ارکتکننده در این پژوهش، محیط کس//بوکار ای//ران در پاییز ۵۹۳۱ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (پاییز ۴۹۳۱با میانگین ۴۰/۶ از ۰۱) اندکی مساعدتر است.

‹پراکندگی‹جغرافیایی ‹

براس//اس پراکندگ//ی جغرافیای//ی نیز تش//کلهای اقتصادی اس//تانهای زنجان، قزوین، خراس//ان جنوبی و خراسان ش//مالی ارزیابی بدتر و تشکلهای اقتصادی اس//تانهای چهارمحالوبختی//اری، گی//الن، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نس//بت به تش//کلهای س//ایر اس//تانها از وضعیت مولفههای محیط کس//بوکار در پاییز ۵۹۳۱ ارائه کردهان//د. گزارشهای فصلی محیط کس//بوکار ایران از تابس//تان ۹۸۳۱ به طور مستمر با همکاری تش//کلهای اقتصادی سراس//ر کشور از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی تهیه و منتشر میش//ود. این گزارشها، ارزیابی تش//کلهای اقتصادی ایران از ۳۲ مولفه ملی محیط کس//بوکار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه میکند.

‹اهمیت‹مولف ‹ههای‹کس/ ‹بوکار‹در‹صنایع‹ ‹ کوچک‹و‹متوسط

مولفههای محیط کس//بوکار، عواملی هستند که به طور مش//ترک بر اداره و عملکرد همه بنگاهها در جامعه بهویژه بنگاههای کوچک و متوس//ط تاثیرگذار اس//ت، چراک//ه بنگاههای بزرگ تاح//دودی میتوانند با صرف هزینههای//ی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و البی کردن در محافل سیاستگذاری، عوامل خارجی موث//ر بر اداره و عملکرد بنگاههایش//ان را مهار کنند اما بنگاههای کوچک و متوس//ط چنین قابلیتی ندارند و به همی//ن دلیل بهبود محیط کس//بوکار برای بنگاههای کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.

‹تس/هیالت‹ بانک/ی‹ در‹ ص/در‹ مش/کالت‹ ‹ کس ‹بوکار

مولف//ه «دریافت تس//هیالت از بانکه//ا» در تمامی سالهای گذش//ته در صدر مشکالت محیط کسبوکار قرار داش//ته اس//ت. نکتهای که در اینج//ا اهمیت دارد این اس//ت که تص//ور بنگاههای اقتص//ادی که همچون دورههای گذش//ته رانت بس//یار زیادی در تسهیالت و اعتب//ارات بانکی وجود دارد با کاهش ش//دید نرخ تورم چنین رانتی دیگر وجود نداش//ته و وضع به طور کامل برعکس شده اس//ت. بنابراین اتکا به وام بانکی در حال حاضر به تنهایی نمیتواند راهگش//ای مشکالت بنگاهها باشد و وضعیت دش//وار آنها را بهبود بخشد. نکته دیگر به ش//رایط عمومی نظام بانکی برمیگردد به طوری که ه//ر روز که میگ//ذرد وضعیت بانکها وخیمتر ش//ده و ت//وان وامدهیش//ان کاه//ش مییابد. از س//وی دیگر مش//کل همیش//گی بنگاههای اقتصادی ب//ا نظام بانکی اس//ت که ش//امل تبعیض و برخوردهای س//لیقهای با متقاضیان دریافت تسهیالت و همچنین اعطای وامهای بسیارسنگین به بنگاههای رابطهدار و افراد خاص است.

‹بان ‹که/ا‹آیی ‹ننام ‹هه/ای‹دولت/ی‹را‹اج/را‹ ‹ نم ‹یکنند

در کنار مشکل دسترسی به بانکها، موانع تامین مالی از بازار سرمایه نیز در سالهای اخیر به عنوان مانع دوم عنوان ش//ده اس//ت. رکود فعالیتهای تولیدی و تحقق نیافتن پیشبینیهای خوش//بینانه بنگاههای اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینهها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی دریافت منابع مالی است. به همین دلیل اکنون مهمترین چالش محیط کس//بوکار در شیوههای تامین مالی خالصه میشود.

رمض//ان بهرام//ی، نایبرییس خانه صنع//ت، معدن و تجارت درباره چالش تس//هیالت بانکی به گس//ترش صنع//ت گف//ت: مهمترین خواس//ته صنعتگ//ران رفع مش//کالت بانکی اس//ت. اقدامات موثری در این زمینه از س//وی دولت انجام ش//ده اما موضوع اجرا نشدن این دس//تورهای دولت از سوی بانکهاست. نرخ سود بانکی یکی از مهمترین موانع بر س//ر راه تولید و رقابتپذیری محصوالت صنعتی است. محاسبات بانکها برای گرفتن بهره بانکی ش//فاف نیس//ت، بهرههای مرکب که خالف شرع و قانون است از تولیدکنندگان دریافت میشود.

وی افزود:وثیقهه//ای بانکی یکی دیگر از مش//کالت بانکی اس//ت، بانکها تنه//ا وثیقههایی را میپذیرند که س//هلالوصول باش//د و وثیقههای زمان اجرای طرح را نمیپذیرند. باوجود آنکه معاون اول رییسجمهوری در حضور بخش خصوصی دستور به رفع برخی از مشکالت بانکی دادهاند تا تس//هیالت در دس//ترس تولید باش//د بانکها از اجرای این دستورها سر بازمیزنند.

‹وخیم‹شدن‹وضعیت‹مفاسد‹اقتصادی‹ ‹

مولف//ه «وجود مفاس//د اقتص//ادی در دس//تگاههای حکومت//ی» از رقم ۳۶/۶( رتب//ه ۵) در پاییز ۲۹۳۱ به رق//م ۰۰/۷(رتبه۳) در پاییز ۵۹۳۱ رس//یده که نش//ان میدهد در س//الهای مورد برس//ی ش//رایط این مولفه از نظر تش//کلهای مش//ارکتکننده به مرور نامساعدتر شده است. هرچه زمان میگذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی در دس//تگاههای حکومتی تاثیر منفی و چهره مخوف خود را بیش//تر به نمایش میگ//ذارد. کرمهای فس//اد با بیتوجهی مس//ئوالن رده باال در تاروپود نظام هرچه بیشتر رخنه کرده و پایههای اقتصاد سالم و مولد را تخری//ب میکند. با جای گرفتن فس//اد اقتصادی در رتبه س//وم از سال گذش//ته این را باید هشداری جدی تلق//ی کرد ک//ه ضروری اس//ت اقدامات اساس//ی برای کاه//ش آن ش//ود. نصراهلل محمدحس//ین ف//الح، عضو کنفدراس//یون صنعت در گفتوگو با گسترش صنعت با تاکید بر بحران فساد در دستگاههای اداری گفت: یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی جلوگیری از فساد در دس//تگاههای اداری اس//ت. وجود رشوه و فسادهای اقتص//ادی مختل//ف در دس//تگاهها منجر ب//ه افزایش هزینهه//ای تولید ش//ده و دولت باید هرچه س//ریعتر ساختار مناس//بی برای کنترل مفاسد اقتصادی تدوین کند. عضو کنفدراس//یون صنعت با پیش//نهاد تشکیل کمیته ضربتی مبارزه با مفاس//د اقتص//ادی گفت: باید اقدامی ضربتی در س//طح گسترده در تمام دستگاههای اجرایی و قضایی کش//ور انجام داد ت//ا مردم در مواجهه با چنین فس//ادهایی با اطالع به این کمیته به س//رعت بازرس//ان در محل حاضر شده و با افراد خاطی برخورد جدی ش//ود. فالح با بیان اینکه فس//اد اقتصادی باعث از بین رفتن انگیزه در فعالیت اقتصادی س//الم میشود گفت: وجود فس//اد مالی عالوه بر آس//یبهای مالی به منابع کش//ور موجب دلس//رد ش//دن م//ردم از فعالیت اقتصادی س//الم و گس//ترش فساد بیش//تر خواهد شد. مولفه «برگش//ت چکهای مش//تریان و همکاران» نیز از رق//م ۷۳/۵ (رتب//ه ۵۱) در پاییز ۲۹۳۱ به رقم ۶۲/۶ (رتبه ۹۶) در پاییز ۵۹۳۱ رس//یده که نش//ان میدهد در طول س//الهای مورد بررسی ش//رایط این مولفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور نامساعدتر شده اس//ت. مولفه «نرخ باالی بیمه اجباری نیروی انسانی» در شرایط اقتصادی با رشد کمجان و البته مفاسدی که در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد نیز باعث ش//ده تا این عامل در جایگاه چهارم بین ۳۲مانع اصلی در محیط کسبوکار ظاهر شود.

‹بهب/ود‹ وضعی/ت‹ تحری‹مه/ا‹ و‹ ثب/ات‹ در‹ ‹ قیم ‹تها‹

مولفه «اعمال تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان» نی//ز از رقم ۸۷/۶ (رتبه ۳) در تابس//تان ۲۹۳۱ به رقم ۲۵/۵ ( رتب//ه ۴۱) در پاییز ۵۹۳۱ رس//یده که نش//ان میدهد در س//الهای مورد بررسی ش//رایط این مولفه از نظر تش//کلهای مش//ارکتکننده به مرور مساعدتر ش//ده اس//ت. مولفه «بیثباتی در قیمت م//واد اولیه» از رق//م ۸۷/۶ (رتب//ه ۴) در پایی//ز ۲۹۳۱ به رقم ۴۸/۵ (رتبه ۹) در پاییز ۵۹۳۱ رس//یده که نشان میدهد در طول س//الهای مورد بررسی ش//رایط این مولفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور مساعدتر شده است.

مولفه «قیمتگذاری غیرمنطقی محصوالت تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» از رقم ۳۲/۶ (رتبه۹) در پاییز ۲۹۳۱ به رقم ۹۵/۵(رتبه ۲۱) در پاییز ۵۹۳۱ رسیده که نشان میدهد در طول سالهای مورد بررسی ش//رایط این مولفه از نظر تشکلهای مشارکتکننده به مرور مساعدتر شده است. به طور کلی براساس ارزیابی تش//کلهای اقتص//ادی، در مجم//وع مطالع//ات فصلی پای//ش محیط کس//بوکار که از پاییز ۹۸۳۱ از س//وی مرکز پژوهشهای مجلس ش//ورای اسالمی انجام شده اس//ت، محیط اقتصادی شرایط بدتری نسبت به محیط نه//ادی دارد. در محیط اقتصادی به ترتیب محیط مالی و محی//ط اقتص//اد کالن و پ//س از آنها س//اختار تولید (صنایع و کشاورزی) و در آخر محیط جغرافیایی دارای نامساعدترین شرایط در محیط کسبوکار اقتصاد ایران ارزیاب//ی ش//دهاند. در محیط نهادی بهترتیب س//اختار دولت، محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و س//پس محیط فناوری و نوآوری نامساعدترین شرایط را در محیط کسبوکار اقتصاد کشور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.