دانشگاه فرصتی برای کمک به تولیدکنندگان

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

حدود ۴دهه از عمر دانشگاه آزاد میگ//ذرد و بهعن//وان بزرگتری//ن دانش//گاه حضوری جهان روزه//ای خاصی را طی میکند. در این ۴دهه دانشگاه آزاد اس//المی از خ//روج خیلی از عالقهمن//دان ب//ه تحصیل از کشور و سرمایه آنها جلوگیری کرد و این س//رمایهها به بزرگ ش//دن این دانشگاه کمک کرد. درباره سرمایههای این دانشگاه اظهارنظرهای زیادی از ۰۰۳هزار میلیارد تومان تا ۰۵۲میلیارد ش//ده اما هرچه هس//ت س//رمایه زیادی را به خود اختصاص داده اس//ت. در این میان چه کس//ی هس//ت در ایران که نداند هر سال تعداد بیشتری از صندلیهای دانشگاهها چه ملی و چه آزاد در حال خالی شدن است و خیلی از رشته محلها یا جمع شدهاند و یا در حال جمعآوری هستند. کمبود دانشجو به واسطه توسعه کمی و نه کیفی سایر دانشگاهها در زمان دولتهای نهم و دهم و بیش از میزان تقاضا در کش//ور باعث شده که خیلی از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی به ویژه در شهرهای کوچک ضررده اعالم شود و به زودی این واحدها جمع خواهند ش//د. این دانشگاه که نیمی از دانشآموختگان کشور را ب//ه خود اختصاص میدهد یا باید روند فعل//ی را ادامه دهد و با تعدیل نیرو و واحدهای دانش//گاهی فقط در مراکز اس//تانی و به صورت محدود به کار خود ادامه دهد و یا باید با استفاده از شبکه مویرگی وسیعی که در سطح کشور در اختیار دارد و این شبکه بهط//ور تقریبی ارتباط مثبتی با مدیران اس//تانی دارد با اندکی تغییر کاربری عالوه بر ادامه امور آموزش//ی از این ظرفیت قوی برای خدمت به کشور اس//تفاده کند. برای رسیدن به این نقطه چند موضوع در کنار هم باید دیده شود که عبارتند از: 1 ‌-‌مدیریت‌ شاید به جرات بتوان دکتر حمید میرزاده را تنها مدیر بلندپایه کش//ور دانس//ت که هیچگاه آلوده سیاست نش//د و شاخصهای مدیریتی همواره مهمتر از مس//ائل سیاس//ی برای ایش//ان بود. ایش//ان از مدیران مورد وثوق آیتاهلل هاش//می بود که مدیریت یکی از مهمتری//ن ثمرههای زندگیاش را به او س//پرد. رضایت رهبر معظم انقالب نیز از عملکرد ایشان به صراحت در حکمشان برای دکتر والیتی دیده میش//ود. معاونت اجرایی نخس//توزیر، رییس دفتر ریاس//تجمهوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه در کنار س//وابق درخش//ان علمی از ایشان مدیری ساخته که به عنوان یکی از دس//تاوردها، رتبه علمی دانشگاه در پایگاه علمی جهانی )wos( از ۸۵۷ در س//ال ۰۹ و ابتدای حضور ایش//ان به رتبه ۳۳۱ در پایان کارش//ان ارتقا داده شد. توجه بیش از پیش ایش//ان به کارهای دانشبنیان، فعالیتهای پژوهش//ی مرتبط با صنعت و توس//عه کیفی دانش//گاه در ارتقای رتبه علمی دانشگاه بیتاثیر نبود اما در ابتدای امس//ال و پس از حضور دکتر والیتی در راس دانشگاه و با توجه به تاکید ایشان بر استقالل مدیریتی و در مخلص کالم دو پادشاهی در یک اقلیم نگنجیدند و ایشان هرچند ماموریتشان ناتمام ماند اما عطای کار در دانشگاه را به لقایش بخشیدند. 2-‌شبکه‌تولید‌و‌توزیع چند ماهی از حضور دکتر والیتی بهعنوان رییس هیات امنای دانش//گاه آزاد اسالمی میگذرد. ایشان به خوبی با بازی و قواعد آن آشناست. از معدود مدیران کشور است که هم ارتباط خوبی ب//ا حاکمی//ت دارد و هم ارتباط مناس//بی با دول//ت فعلی دارد. ماموریت خطیری به عهده دارد و خودش به خوبی بر آن اشراف دارد. دانش//گاه آزاد اس//المی بهعنوان یک دانش//گاه غیردولتی در چن//د دهه گذش//ته به خوبی به وظیفه خ//ود عمل کرده اما نکته اصلی اینجاس//ت که تاکید بر حض//ور صرف به عنوان یک ارگان آموزشی بهطور قطع از تاثیرگذاری این دانشگاه در سپهر سیاس//ی - اجتماعی کشور در س//الهای آینده خواهد کاست. اقبال به تحصیالت دانش//گاهی به واسطه توجیه اقتصادی پایین آن به ش//دت در جامعه در حال کم شدن است و این نمیتواند چندان ب//رای این دانش//گاه که تنه//ا از طریق ش//هریه ارتزاق میکند، خوشیمن باش//د. دانشگاه آزاد اس//المی درحالحاضر بهطور تقریبی در تمامی شهرهای حتی کوچک ایران یک واحد دانش//گاهی دارد و این ش//بکه مویرگی بزرگ در کشور میتواند با تغییر کاربری بخش عمدهای از مش//کالت کشور را حل کند. از ط//رف دیگر یکی از بزرگترین معضالت واحدهای تولیدی در کشور، دسترسی نداشتن آسان به بازار مواد اولیه و بازار مصرف است و به طور کلی در کشور اغلب مایحتاج افراد و مجموعههای مختلف گرانتر از اس//تاندارد جهانی بهدست آنها میرسد. علت تعطیلی بیش//تر واحدهای تولیدی در ای//ران هزینه باالی مواد اولیه و حتی دسترسی راحت نداشتن به آن در کنار هزینه باالی توزیع در کش//ور اس//ت. در کش//ور مافیاهای نامحسوسی شکل گرفته که مواد اولیه را با س//ود قابلتوجه//ی به تولیدکنندگان میفروش//ند و از طرف دیگر محصوالت تولیدی آنها را مافیایی دیگر به صورت بلندمدت و با ارزانترین قیمت ممکن خریداری میکند. درحالحاضر دانش//گاه آزاد اس//المی در تمام کش//ور و حتی خارج از کشور شعبههای متعددی دارد و با کپیبرداری از ش//بکهها و فروشگاههای اینترنتی مختلف میتواند دسترسی به این بازارها برای تولیدکنندگان و حتی افراد معمولی را تس//هیل کند. بهطور مثال برای صنایع پاییندستی پتروشیمی مواد اولیه مشخص اس//ت اما خرید آن برای تولیدکنندگان خرد از بورس بهطور تقریبی غیرممکن اس//ت در صورتیکه دانشگاه آزاد این خرید را میتواند به صورت جمعی با اس//تفاده از س//رمایه خود تولیدکنندگان انجام دهد و هزینه مواد اولیه برای این شرکتها به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

مهرداد‌سیفعلی استاد‌دانشگاه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.