ادامه طرح رونق خواسته صنایع کوچک از دولت دوازدهم

مدیران‹شرکت‹شهر ‹کهای‹صنعتی‹در‹گف‹ت‹وگو‹با‹«گسترش‹صنعت»‹‹مطرح‹کردند

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

با انتخاب حس//ن روحان//ی به عن//وان رییسجمهوری دولت دوازدهم مدیران ش//رکت ش//هرکهای صنعتی بر ادامه ط//رح رونق و تس//هیالتدهی به صنای//ع کوچک و متوس//ط تاکید کردند. این درحالی اس//ت که پیش از این نیز کارشناسان، تولیدکنندگان و مسئوالن شرکتکننده در طرح نظرسنجی گسترش صنعت تسهیالتدهی تولید را مهمترین اقدام دولت در س//ال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و در راس//تای حمایت از صنای//ع کوچک انتخاب کردند. تس//هیالت رونق تولید، بخش//ودگی بدهی جرایم بیم//های و مالیات//ی، شناس//ایی و رفع مش//کالت تولید با برگزاری کارگروه رفع موانع تولید، پذیرش س//هام صنایع کوچک در بورس و فرابورس از شاخصترین اقدامات انجام ش//ده دولت یازده//م در حوزه صنایع کوچک و متوس//ط ب//ود که میت//وان انعق//اد تفاهمنامهه//ای حمایتی برای توس//عه کارآفرینی، اجرای دورههای آموزش//ی حضوری و غیرحضوری ب//رای مدیران و کارکن//ان صنایع کوچک، صدور اسناد مالکیت در شهرکها و نواحی صنعتی، توسعه و تکمی//ل زیرس//اختها در ش//هرکها و نواحی صنعتی و ثب//ات نرخ زمین در ش//هرکها و نواحی صنعت//ی را نیز به آن افزود. تس//هیالت رونق در س//ال گذش//ته به طرحهای صنعتی بیش از 06درصد پیشرفت فیزیکی پرداخت شده است و اکنون در ستاد اقتصاد مقاومتی پیشنهاد شده تا این تس//هیالت به طرحهای باالی 04درصد پیشرفت فیزیکی نیز پرداخت ش//ود. سال گذش//ته بیش از 17 هزار میلیارد تومان تس//هیالت رونق به بیش از 24 ه//زار واحد صنعتی پرداخت ش//د. دولت درنظر داشت با دادن تسهیالت رونق تولید به 7هزار و 00۵ واحد صنعتی کوچک و متوس//ط در سال ۵9 به احیای این بخش از صنایع راکد در اشتغالزایی، ایجاد ارزشافزوده و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت دست یاب//د. چندیپی//ش وزارت صنعت، مع//دن و تجارت برای دادن تسهیالت بانکی در سال 96 پیشنهاد ۵ بندی به ستاد اقتص//اد مقاومتی داد. در این طرح، اختصاص تس//هیالت 24ه//زار میلیارد تومانی با کمک بانکها به 121هزار واحد صنعتی و تولیدی به تازگی هدفگذاری ش//ده اس//ت. این ط//رح متفاوت از طرح رونق تولید اس//ت بهطوریکه دادن تس//هیالت بانکی به 001ه//زار صنف تولی//دی به منظور نوس//ازی، ۵ هزار واحد صنعتی در جهت نوس//ازی صنایع، 01هزار واحد صنعتی بهعنوان س//رمایه در گردش، ۵هزار واح//د صنعتی برای تکمیل طرحه//ای نیمهتمام و 1000 واحد به منظور نوس//ازی و تجهیز معادن در طرح پیشنهاد ش//ده از س//وی وزارت صنع//ت، معدن و تجارت به س//تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته است.

‹بهبود‹شرایط‹اقتصادی‹و‹کنترل‹بازار‹ ‹

عباس جرجانی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی در گفتوگو با گسترش صنعت اظهار کرد: خروج اقتصاد از ش//رایط قبلی با ثب//ات قیمتها و کاهش ت//ورم مهمترین اقدام دولت یازدهم اس//ت. ن//رخ تورم در دولت دهم ت//ا جایی افزایش یافته بود ک//ه بازار در کنترل نب//ود. جرجان//ی ادامه داد: بعد از بهبود ش//رایط اقتصادی و کنت//رل ب//ازار، مهمترین اق//دام دولت در ح//وزه صنایع کوچ//ک اجرای ط//رح رونق تولید و دادن تس//هیالت بود؛ طرحی که بعد از انقالب برای نخستینبار در کشور با وجود بدهی معوق بانک//ی، بدهیهای مالیاتی و تامین اجتماعی صنعتگ//ران باز هم تس//هیالت پرداخت ش//د. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی تاکید کرد: اکنون که چرخه اقتصادی به گردش در آمده اس//ت، انتظار میرود بازارهای صادراتی و عرضه محصوالت صنایع کوچک و متوسط در بازارهای هدف توسعه یابد. جرجانی یادآوری کرد: با پیش//نهاد تس//هیالتدهی به طرحهای با پیش//رفت باالی 04درصد که در س//تاد اقتص//اد مقاومتی مطرح ش//ده اس//ت، موافقت ش//ود. پیش از این تسهیالت رون//ق به طرحه//ای ب//االی 06درصد پیش//رفت فیزیکی پرداخت شده است.

‹تکمیل‹طر ‹حهای‹نیم ‹هتمام‹در‹اولویت ‹

حمیدرض//ا خانپور، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی قزوین در گفتوگو با گس//ترش صنعت اظهار کرد: قان//ون رفع موان//ع تولید در دولت یازدهم اجرا ش//د که اثر بسیار سازندهای بر صنایع کوچک و متوسط داشت اما برای ادامه این طرح در دولت دوازدهم الزم اس//ت ایرادهای آن شناس//ایی و رفع ش//ود. خانپور معتقد است که طرح رونق اقتصادی واحدهای صنعتی و خدماتی مانند س//ال گذشته ادامه داشته باش//د و رویکرد بانکی نیز بر تکمیل طرحهای صنعتی تغییر یابد. اکنون رویکرد بانکها بر تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اس//ت در صورتی که در سال گذش//ته دولت اعالم کرده بود طرحه//ای باالی 06درصد پیش//رفت فیزیکی در اولویت دریافت تس//هیالت باش//د و ابتدای امسال نیز اعالم کرده است طرحهای دارای بیش از 04درصد پیش//رفت فیزیکی در اولویت دریافت تسهیالت بانک//ی قرار گیرد تا بت//وان این طرحه//ا را تکمیل کرد اما بای//د نگاه بلندمدت ۵ تا 7س//اله در بازپرداخت اینگونه از تسهیالت داشته باش//یم. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان قزوین ادامه داد: در این راستا محل اجرای طرح صنعتی میتواند به عنوان تضمین دریافت تسهیالت درنظر گرفته ش//ود. اهمیت این امر نیز در ایجاد اش//تغال پایداری است که ساالنه در تعهد دولت است.

این اش//تغالزایی در صنعت و در صنایع کوچک و متوسط امکانپذیر است. خانپور تصریح کرد: نوسازی و بروزرسانی واحدهای صنعتی نیز بعد از ۵1 یا 02س//ال باید انجام شود ک//ه این ام//ر نیز نیازمن//د توجه دولت در راس//تای اجرای سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی اس//ت. مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان قزوی//ن با اش//اره به حضور حداکثری مردم در دوازدهمین انتخابات ریاستجمهوری گفت: برای تحرکبخش//ی به صنعت و رونق تولید میتوان از مردم و س//رمایههای مردمی بهرهمند ش//د اما نیاز است اطالعرس//انی ش//ود و از واردات کااله//ای مش//ابه تولید داخل//ی ممانعت و در کنار آن ب//رای مصرف کاالی داخلی اطالعرسانی، حمایت و اعتمادسازی شود.

‹پشتیبانی‹و‹احیا‹در‹نوسازی‹و‹بازارسازی ‹

سیدمس//عود عظیمی، مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان یزد در گفتوگو با گسترش صنعت اظهار کرد: صنایع کوچک و متوس//ط بای//د حمایتهای دولت را به عنوان یک نهاد پش//تیبان داشته باش//د. رویکرد دولت یازدهم در مس//یر ارتقا، احیا و بروزرسانی صنایع کوچک و متوسط بود که تسهیالت مالی و پشتیبانی از احیا و ارتقای ای//ن بخش از صنعت از س//وی دولت انجام ش//د. عظیمی ادامه داد: در س//الجاری نیز در راس//تای اقتصاد مقاومتی و حمایت از بنگاههای خرد، کوچک و متوس//ط برنامههای حمایتی بس//یاری تهیه شده است. ضمن آنکه با پابرجایی دولت اصالحات انتظار م//یرود طرحهای حمایتی در این زمینه ادامه یابد. مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان ی//زد طرح رونق تولی//د را از کاره//ای بزرگ دولت برش//مرد و تصریح کرد: اقدامات حمایت//ی دولت در حوزه آموزش، اجرای طرحهای توس//عهای خوشههای صنعتی، توس//عه بازارها ...و زیربنای جنب//ش نرمافزاری در صنعت را شکل داده اس//ت. در صورتی که اقدامات حمایتی دولت در بهس//ازی و بازسازی صنایع، کم کردن قیمت تمامشده تولی//د، ایج//اد کنسرس//یومها و توس//عه بازارهای هدف صادراتی با شناس//ایی بازارهای متقاض//ی کاالهای ایرانی افزای//ش یابد فضای کس//ب و کار نیز بهب//ود خواهد یافت. عظیم//ی افزود: توس//عه خوش//ههای صنعت//ی یک مدل اقتصادی موفق اس//ت که در دول//ت یازدهم مورد پیگیری و حمایت جدی قرار گرفت.

حمید رضا خانپور: محل اجرای طرح صنعتی میتواند به عنوان تضمین دریافت تسهیالت درنظر گرفته شود

عباس جرجانی: انتظار میرود بازارهای صادراتی و عرضه محصوالت صنایع کوچک و متوسط در بازارهای هدف توسعه یابد

زینب‌عبدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.