نقش صنایع کوچک در مشارکت مردمی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

ب//ر هیچکس پنهان نیس//ت که س//ازمان صنایع کوچک و واحدهای صنعتی شریان اصلی ایجاد شغل و تحرک در صنعت کش//ور است. س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ای//ران در س//الهای اخیر که مزین بوده به نام س//ال اقتصاد مقاومتی با تغییر سیاستهای خ//ود، ب//ا وج//ود تحریمه//ا گامهای بلندی در این راس//تا ب//رای ایجاد تح//ول اقتصادی برداشت. ایجاد بستری مناسب برای راهاندازی واحدهای راکد و کمک به صنایعی که دچار مش//کالت بسیاری بودند و ایجاد امکان اس//تفاده از منابع بانکی و سرمایه در گردش و با وجود هم//کاری ناکافی بانکهای عامل در دادن این تس//هیالت، با پیگیریهای ویژه س//تاد اقتصاد مقاومتی و س//ازمان صنایع کوچک به واحدهای صنعتی مس//تقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی کش//ور تسهیالت ویژهای اهدا ش//د که نقش پررنگ این مجموعه در رسیدن به اهداف امسال که همان اشتغال و تولید است با تمامی کاس//تیها و مشکالت را نشان میدهد. با وجود کملطفیها و بداخالقیها در حین تبلیغات انتخاباتی برخی افراد سیاس//ی برای سیاهنمایی و نش//ان دادن شرایط نامطلوب شهرکهای صنعتی کش//ور سخنانی به زبان آورده شد با هدف تخریب دولت که نقطه قوت دولت را میخواستند به عنوان نقطه ضعف آن نش//ان دهند اما خوشبختانه با دادن آمارها و دس//تاوردهای دولت بهویژه در حوزه سازمان صنایع کوچ//ک بر همگان ثابت ش//د که س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران توفیقهای قابل توجهی در دولت تدبیر و امید به دست آورده، که در سالهای گذشته بینظیر بوده، س//فرهای متوالی اس//تانی از س//وی مدیران و جلسات حضوری با صنعتگ//ران و تولیدکنندگان و مدیران کارخانهها و پیگیریهای پیوس//ته و جلسات حضوری با این ولینعمتان بخش صنعت کشور باعث دلگرمی صنعتگران و اعتماد دوباره این قشر از جامعه به دولت تدبیر و امید شد.

صنعتگ//ران و تولیدکنن//دگان در کنار س//ایر اقش//ار ملت با وجود مش//کالت در ح//وزه صنع//ت در انتخابات حضوری پرش//وری در کنار یکایک ملت داش//تند. امید داریم با توجه به اعتماد مردم به برنامهها و سیاس//تهای دولت یازدهم این س//ازمان بتواند مانند گذش//ته نقش ویژهای در آینده کشور و ایجاد اش//تغال و تولید داشته باش//د. صنایع کوچک در هر کش//وری اگر مورد حمایت ق//رار گیرد، میتوان//د به تنهایی مش//کالت اقتصادی و اجتماعی مربوطه را حل کند و بستری مناس//ب برای همدلی مردم و دولت شود حال که ملت عزیز ای//ران ب//ا حض//ور حداکثری خود ب//ار دیگر مه//ر تاییدی بر سیاس//تهای دولت تدبیر و امید زدند امید هست که با توجه به سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال» به پاس قدردانی از حضور و حسن اعتماد ملت شریف ایران بستری مناسب برای اش//تغال جوانان و ایجاد تولید و رونق اقتصادی در جهت رفاه هرچه بیش//تر این ملت فهیم ایجاد کنیم. فراهم آوردن رونق اقتص//ادی و گذر از این دوره تاریخی و امکان اقتصادی پویا با انجام سیاس//تهای موجود قابل دستیابی خواهد بود و تالش ش//بانهروزی مجموعه صنایع کوچک کشور در دولت یازدهم آنچنان کارنامه موفقی در حوزه صنعت به مردم کش//ور ارائه کرد که میتوان این رش//د قابل لمس را یکی از دالیل حضور پرشور مردم در صحنه انتخابات و حمایت از دولت دانست. در پایان باید گفت که در ابتدای راه قرار داریم و مانند سالهای قبل باید صنعتگر و تولیدکننده در کش//ور، محترم ش//ناخته شوند و بسترهای مناسب و آسانی برای ایجاد زیرساختهای تولید فراهم ش//ود. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که باید محترم شمردن صنعتگران و تولیدکنندگان چراغ راهمان در آینده باشد.

علی‌قبادی کارشناس‌حقوقی‌ سازمان‌صنایع‌کوچک‌و‌ شهر ‌کهای‌صنعتی‌ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.