سهم ۶۸ درصدي بهرهوري در رشد اقتصادي

گزارش «گسترش صنعت» از نشست خبری رییس سازمان ملی بهرهوری

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

صفیه‌رضايي: اول خرداد به روز بهرهوري و بهینهس//ازي مصرف نامگذاري شده است. ش//اید همین نامگذاري بهانهاي باشد که به مفهوم یا دستاوردها و عملکردي که در این بخش انجام ش//ده اس//ت، بیش//تر بپردازیم. شاید هم فرصت مناس//بي باشد که مس//ئوالن این بخش به مرور و بازگویي خدمات و آمارهایي که در این مولفه مهم وجود دارد، اش//ارهاي کنند. مانند س//الهاي گذش//ته نشس//ت خبري با حضور رویا طباطبایيیزدي، رییس سازمان ملي بهرهوري در این روز برگزار ش//د. طباطبایيیزدی در این نشس//ت خبري در پاس//خ به س//وال گس//ترش صنعت درباره اینکه چه میزان تاثیر اس//تفاده از فناوريهاي روز ميتواند به رش//د بهرهوري کمک کند و چقدر این ش//اخص در کش//ور ما مورد محاس//به قرار ميگیرد، گفت: شاید در سالهاي گذشته به نقش IT و فناوريهاي نوین در محاس//به میزان بهرهوري توجه چنداني نميشد اما در چند سال اخیر به این شاخص اهمیت ویژهاي داده ميشود. به این ترتیب سازمان ملي بهرهوري ایران نیز اقدامات گستردهاي در این بخش انجام داده و امید هست با گسترش فناوريهاي روز و پیشرفت استفاده از آنها تاثیرگذاري آنها بر محاس//به بهرهوری در سطح کشوري بیشتر شود. بهعالوه اینکه این شاخص بر محاسبه رشد اقتصادي موثر است. بدیهي است در کشور ما مانند دیگر کشورها این بخش موثر و قابلمالحظه خواهد بود.

رییس سازمان ملي بهرهوري ایران گفت: پس از تحریمها در سال ۳۹ سهم بهرهوري در رش//د اقتصادي ۵6درصد بود که این افزایش به دلیل رهایي از تحریمها طبیعي است.

وي افزود: ش//اخص بهرهوري هر ‪۰۱ ۵،‬ یا ۵۱ س//ال محاس//به ميشود. از میانگین رش//د اقتصادي در ۳ س//ال از ۳۹ تا ۵۹ که ۸۲/۴ درصد بود س//هم بهرهوري از آن ۴6/۲درصد محاسبه شده است.

رییس س//ازمان ملي بهرهوري ایران گفت: در سال ۳۹معادل ۵۹/۱درصد از ۳درصد رشد اقتصادي حاصل بهرهوري کل عوامل تولید بود.

وي توضیح داد: ش//اخصهاي بهرهوري در سالهاي ‪۲۹ ۱۹،‬ و ۴۹ منفي و تنها سالهاي ۳۹ و ۵۹ مثبت شد.

طباطبایی یزدی رشد اقتصادي در سال ۳۹ را منهاي ۸ درصد، س//ال ۲۹برابر با صفر، س//ال ۳۹ برابر با ۳ درصد، سال ۴۹ برابر با منهاي 6/۱ درصد و در س//ال ۵۹ برابر با 6/۱۱درصد عنوان کرد. وی گفت: درس//ت است که در سال ۳۹ معادل ۵6 درصد از رشد اقتصادي حاصل از بهرهوري بود اما نباید فکر کنیم این روند همیشگي است. پ//س از تحریم یا جنگ همواره س//هم بهرهوري در رش//د اقتصادي افزایش ميیابد.

رییس س//ازمان ملی بهرهوری تاکید کرد: باید ب//راي ارتقای بهرهوري در کش//ور همه بخشهاي مختلف اقتصادي، استانهاي کشور و حتي در سطح فردي به یاري یکدیگر بشتابیم.

وي در بخش دیگري از س//خنانش ش//اخص بهرهوري نیروي کار در سال گذش//ته را ۹۵/۸ درصد و س//هم بهرهوري سرمایه را نیز 6۸/۰۱ درصد اعالم کرد. طباطبایيیزدی با بیان اینکه س//هم بهرهوري از رشد اقتصادي در سال گذش//ته ۵۹/۹ درصد بود، اظهار کرد: اقتصاد ایران در ۹ ماه س//ال ۵۹ رشد 6/۱۱ درص//دي را تجربه کرد و بانک مرکزي هنوز نرخ رش//د اقتصادي تمام سال را اعالم نکرده، اما ما براساس برآوردهاي آماري، سهم بهرهوري از رشد اقتصادي را 6۸ درصد تخمین زدهایم. این مقام مس//ئول نرخ رشد اقتصادي در س//ال ۴۹۳۱ را براس//اس س//ال پایه ۰۹ منفي 6/۱ درص//د اعالم کرد و گفت: در س//ال ۴۹۳۱ به دلیل ادامه تحریمها و برخي مش//کالت ش//اخص به//رهوري نیروي کار منفي ۸۵/۴، س//رمایه منفي ۱۸/۲ و همه عوامل تولید منفي ۲۵/۳بوده است.

طباطبایيی//زدی با بی//ان اینکه ایران در میان ۹۱ کش//ور عضو سازمان بهرهوري آسیایي مانند ژاپن، تایوان ...و از نظر میزباني رتبه دوم را دارد، اظهارکرد: در برنامهریزيهاي دو، س//ه سال آینده نیز شرایط به همین شکل است. وي همچنین با اشاره به اینکه بهرهوري آب براي ایران بس//یار مهم است، گفت: ما همکاري دوجانبهاي در ای//ن زمینه با کش//ورهاي عضو مانند تایوان داری//م ضمن اینکه به تازگی با کرهجنوبي تفاهمنامهاي در این زمینه امضا کردهایم. رییس س//ازمان ملي بهرهوري ایران با بیان اینکه هنوز ش//اخص بهرهوري آب محاس//به نشده اس//ت، گفت: البته در دنیا انجام این کار مشکل است اما ما حدود دو س//ال اس//ت که کمیته بهرهوري آب را با همکاري وزارت جهاد کشاورزي، وزارت نیرو و متخصصان دیگر تشکیل دادهایم و روي این موضوع کار ميکنیم. در همین راستا، حدود ۸ تا ۹ ماه آینده اطالعات مورد نیاز در زمینه شاخص بهرهوري آب را محاسبه و اعالم ميکنیم.

به گفته طباطبایيیزدي، بهرهوري کل عوامل تولید عبارت است از نسبت تولید ناخالص داخلي به میانگین موزون نیروي کار و موجودي سرمایه ثابت است(وزن هریک از عوامل تولید براساس ارزش آنها تعیین ميشود).

این مقام مسئول اظهارکرد: ش//اخصهاي بهرهوري براساس ارزش افزوده تعداد جمعیت و موجودي سرمایه (۰۰۱ = ۰۹۳۱) است. بهرهوري نیروي کار از سال ۱۹۳۱ تا ۵۹۳۱ به ترتیب ‪۷۸ ۱۹، ۸۸، ۲۹،‬ و ۵۹ است.

یادآور ميشود، بهرهوري نیروي کار، نسبت تولید ناخالص داخلي به تعداد نیروي کار است.

به گفته وي، علت کاهش رشد شاخص بهرهوري کل عوامل تولید در سال ۱۹ ناش//ي از تحریمهاي اقتصادي و دسترسي نداشتن به مواد اولیه وارداتي، با وجود رش//د نیروي کار و س//رمایه بوده که به شکل رشد منفي در شاخص بهرهوري نمایان شده است.

رییس س//ازمان ملي بهرهوري اعالم کرد: کل اقتصاد کش//ور شرایط نرمال نداش//ت. این عامل نش//اندهنده نب//ود بهرهوري در کل اقتصاد بوده اس//ت. بنابراین تاثیر منفي هر عاملي مانند مشکالت اقتصادي (که ناشي از فشارهاي سیاسي بود)، سیاسي، تجاري، قانوني و برخي عوامل دیگر مشخص است.

طباطبایی ی//زدی با بیان اینکه بهرهوري راه بهتري براي رش//د اقتصادي اس//ت، گفت: هماکنون در کتاب تعلیمات اجتماعي دبس//تان دو درس را به موض//وع بهرهوري اختصاص دادهاند. بهرهوري، فرهنگ اس//ت و باید یکایک افراد جامعه با این مقوله درگیر مثبت شوند.

رییس سازمان ملی بهرهوری ایران گفت: هنوز شاخصهاي بهرهوري درباره آب محاسبه نشده است. حدود ۲ سال است که کمیتهاي براي بهرهوري آب با س//ازمان آب و وزارت جهاد کش//اورزي تش//کیل دادهایم که در حال انجام اقدامات مناسب در این زمینه هستیم. وی توضیح داد: موقعیت بهرهوري کل عوامل تولید در ایران بین س//الهاي ۰۱۰۲ تا ۴۱۰۲میالدی معادل منهاي ۱/۲درصد بود. طباطبایيیزدي گفت: از آنجا که شاخص بهرهوري را باید در بازه زماني طوالني بررسي کرد بین سالهاي ۰۰۰۲ تا ۴۱۰۲میالدی وضعیت ایران بین ۹۱کشور از میانگین باالتر بود. طباطبایيیزدي همچنین افزود: در سالهاي یاد شده میانگین رشد اقتصادي ۳/۴درصد بود که یک درصد آن از طریق بهرهوري حاصل شد و ۳/۰درصد بهرهوري از نیروي کار و ۹/۲درصد از طریق سرمایه به دست آمده بود. رییس سازمان ملي بهرهوري گفت: مشاهده ميش//ود سهم بهرهوري در رش//د اقتصادي اندک و بیش از همه درآمدهاي نفتي این رشد را سبب شده بود. وی اظهار امیدواري کرد: در سالهاي آینده با عزمي که دولت تدبیر و امید براي ارتقای نیرويکار دارد بتوانیم سهم این بخش را در بهرهوري افزایش دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.