صعود ایران بر اقتصاد مبتنی بر بهرهوری

آیین بزرگداشت روز ملی بهرهوری در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

آیین بزرگداش//ت روز ملی بهرهوری با حمای//ت اتاق بازرگانی ایران صبح روز گذش//ته در محل این سازمان همزمان با روز ملی بهرهوری و هشتمین جش//نواره بهرهوری برگزار شد. فرصتهای پیشروی اقتصاد ایران در حوزه بهرهوری و نقش و جایگاه بخش خصوصی در توسعه بهرهوری ملی از موضوعات محوری این آیین یکروزه بود. جش//نواره ملی بهرهوری در راستای کمک به تحقق مفاد برنامههای توس//عه در ح//وزه بهرهوری و ل//زوم بهرهگیری از س//ازوکار اجرایی برای تحقق چش//مانداز ۰۲ س//اله نظام و با هدف گس//ترش فرهنگ مدیریت به//رهوری و کمک به افزایش توان رقابتپذیری بنگاهه//ای اقتصادی و قدردانی از بهرهورترین مدیران ارشد شرکتهای ایرانی، هر سال برگزار میشود که دیروز هش//تمین دوره برگزاری آن به پایان رسید و نهمین دوره آن به طور رسمی آغاز خواهد ش//د. فرآیند اجرایی هشتمین جشنواره ملی بهرهوری از اول خرداد ۵۹ آغاز شد. در این دوره از جشنواره در مجموع ۸۳ پروژه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. همچنین ۷ پروژه در سومین مسابقه ملی بهینهکاوی شرکت کردند. از میان پروژههای ارس//الی گروههای م//واد و محصوالت دارویی و بانک و موسسات پولی و مالی با 6 پروژه بیشترین و گروه صنایع غذایی با ۲ پروژه کمترین پروژه را در این دوره از مسابقهها ارسال کردهاند. همچنین با توجه به بررس//ی پروژهه//ا در حوزههای مختلف ۰۲ پ//روژه در ن//وآوری، ۴۱ پروژه برای گروهس//ازی، توانمندس//ازی کارکن//ان، ۱۱ پروژه در بهینهکاوی و برنامهریزی اس//تراتژیک و توس//عه، ۰۱ پروژه در مدیریت فرآیند و توسعه و تمرکز بر بازار و مشتری، ۹ پروژه برای مدیریت دانش و فناوری اطالعات، ۷پروژه در زمینه رهبری، روابط با تامینکنندگان و شرکا و استانداردها و جوایز، 6 پروژه در زمینه ارزیابی عملکرد و ۵ پروژه در حوزههای مسئولیتپذیری اجتماعی و زیستمحیطی و تحصیالت، آموزش، توسعه و یادگیری بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.