تمام زیرساختها آماده تولید مشترک ماشینابزار با آلمان

معاون‌توسعه‌سرمایه‌گذار‌یهای‌صنعتی‌ایدرو‌به‌«گسترش‌صنعت»‌گفت

Sanat Newspaper - - زیرساخت -

فرسودگی،€کلیدواژه€رکود€اقتصادی€و€ناتوانی€واحدهای€ تولیدی€ایران€در€س/ا €لهای€گذش/ته€است.€با€اینکه€صنایع€ سنگین€و€ساخت€ماشی €نابزار€در€ایران€سابق €های€بیش€از€نیم€ قرن€دارد€اما€همچنان€این€مش/کالت€وجود€دارد€و€بسیاری€ از€واحدهای€تولیدی€درگیر€آن€هستند.€

پس€از€رفع€تحری €مهای€اقتص/ادی€ایران€تالش€کرد€برای€ س/رمای €هگذاری€مش/ترک€اق/دام€کند€تا€عالوه€ب/ر€واردات€ ماشی €نابزارهای€روز€دنیا،€دانش€فنی€و€فناوری€تولید€نیز€به€ ایران€منتقل€شود€تا€واحدهایی€مانند€ماشی €نسازی€اراک€و€ تبریز€دوباره€با€قدرت€بیشتر€به€این€عرصه€بازگردند.€درپی€ این€اقدامات€قرار€است€خرداد€امسال€نمایشگاه€ماشی €نابزار€ و€فلزکاری€در€شه €رآفتاب€تهران€برگزار€شود.

برگزا €رکننده€این€نمایش/گاه€که€یک€شرکت€آلمانی€است€ سابق €ه€04€س/اله€در€اجرای€این€نمایشگاه€بی €نالمللی€دارد€و€

€با€توجه€به€قانون€استفاده€حداکثری€از€توان€ داخلی€در€قراردادهای€بی €نالمللی€آیا€مذاکرات€ با€ش/رک €تهای€آلمانی€به€گون €های€پیش€م €یرود€ که€سرمای €هگذاری€مشترک€آلمان €یها€در€صنعت€ ایران€به€نتیجه€برسد؟ قرار€اس/ت€07€ش/رکت€آلمانی€به€ایران€بیاین/د€تا€عالوه€بر€ صادرات€این€ماش/ی €نها€به€کش/ورمان€ب/رای€تولید€آنها€در€ ایران€نیز€اقدام€کنند.

€ س/ازمان€ گس/ترش€ و€ نوس/ازی€ صنای/ع€ ای/ران€ ب/ه€ عنوان€ش/ریک€اس/تراتژیک€در€ای/ن€نمایش/گاه€و€جذب€ سرمای €هگذاران€آلمانی€نقش€بسیار€مهمی€دارد€و€قرار€است€ این€مذاکرات€برعهده€ایدرو€باشد.

بر این اس//اس خبرنگار گس//ترش صنعت با فرداد دلیری، معاون توس//عه س//رمایهگذاریهای صنعتی ای//درو ب//ه گفتوگو پرداخت تا خ//م و چم وضعیت تولی//د ماش//ینابزار و آمادگ//ی ایران ب//رای چنین اقداماتی بررس//ی ش//ود. دلیری در این گفتوگو به سطح توانایی ایران، وضعیت زیرساختها برای تولید مشترک و موانع بانکی پرداخت.

€ماش/ی€نابزارها€ چ/ه€ تاثی/ری€ در€ رف/ع€ € فرس/ودگی،€افزایش€کیفیت€و€قیمت€تما €مشده€ رقابتی€دارند؟

ماش//ینآالت بر تولید، کیفیت، س//رعت و قیمت تمامش//ده تاثی//ر مس//تقیم دارد. روزآم//د ب//ودن ماش//ینآالت و مهارت اپراتورها بر این ش//اخصها تاثیر بسیاری دارد که متاسفانه در سالهای گذشته نبود ماش//ینابزارهای روزآم//د باعث رکود و کاهش کیفیت و حجم تولید در ایران ش//ده اس//ت. به این دلیل بس//یاری از بازارها نیز از بین رفته که بازگشت ایران به نقطه مناس//ب را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.

€آیا€گس/ترش€روابط€ایران€با€جامعه€صنعتی€ € در€دنیا€م €یتواند€به€رفع€مشکالتی€که€در€حوزه€ بازاریابی€وجود€دارد،€کمک€کند؟€

بله. گس//ترش روابط ایران با جامع//ه صنعتی در دنیا باعث میشود که مهارت و دانش فنی اپراتورها افزایش یابد و همچنین ایران میتواند از جدیدترین ماشینآالت و ماشینابزارها در کارخانهها و واحدهای تولیدی خود استفاده کند. در این شرایط بازاریابی و فروش محصول نهایی نیز تسهیل میشود.

یکی از مش//کالتی که اکنون وجود دارد این است ک//ه صنعتگران ایران//ی از بس//یاری رویدادها مطلع نیس//تند. برای مثال نمایشگاه ماش//ینابزار که قرار اس//ت آلمانیها در ش//هرآفتاب برگ//زار کنند یکی از مهمتری//ن رویداده//ای این عرصه اس//ت اما این احتمال وجود دارد ک//ه برخی تولیدکنندگان از آن مطلع نشوند. باید برنامهریزیها به گونهای باشد که تولیدکنندگان و صاحبان کارخانههایی که با مشکل فرسودگی روبهرو هستند در جریان این اتفاقها قرار بگیرند. البته آنها هم باید به فکر نوس//ازی باش//ند و پیگیر این موضوع شوند. €

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عالقهمند اس//ت که ع//الوه ب//ر واردات ماش//ینآالت مدرن و روز دنیا ایران بتواند به س//اخت و تولید این دس//ته از ماش//ینآالت نی//ز اق//دام کن//د. ۰۵ س//ال پیش ماش//ینابزارهایی که در دنیا وجود داش//ت به تبریز آمد و در ماشینسازی تبریز این ماشینآالت ساخته شد. بر این اس//اس ظرفیت این کار در کشور وجود دارد و ایران در آن س//ابقه ۰۵ س//اله دارد. س//اخت ماش//ینآالت در داخل کش//ور عالوه بر اینکه باعث میشود بسیاری از مشکالت مربوط به فرسودگی از بین برود، س//طح تولید و دانش فنی در داخل کشور را نیز افزایش میدهد.

عالقهمندی//م صاحبان فناوری در دنیا با حضور در ایران به تولید در کش//ور ما بپردازند. این دستگاهها درحال پیشرفت هستند و نمیتوانیم مانند سالهای گذش//ته یک دستگاه را بخریم و برای مدت طوالنی همان دستگاه را تولید کنیم. با احتساب رشد صنعت در دنیای امروز اینکار شدنی نیست. اکنون بسیاری از ماش//ینابزارها ه//ر ۲۱ یا ۸۱ م//اه یکبار روزآمد میشوند.

بر این اس//اس تولیدکننده دس//تگاه باید در ایران حضور داشته باشد تا تغییراتی که در دستگاهها داده میش//ود در ایران هم اعمال ش//ود و ماشینآالت ما از دنیا عقب نماند. تنها راهکاری که باعث میش//ود ای//ران بتوان//د همپای فن//اوری جهانی رش//د کند، سرمایهگذاری مشترک با طرف خارجی است.

در قراردادهایی که س//ازمان گس//ترش و نوسازی صنای//ع ای//ران قص//د دارد در این زمینه ب//رای آنها اق//دام کند باید ای//ن موضوع را در نظر داش//ت که کارخانهه//ای آنها در ایران با فناوری روز در کش//ور خودش//ان همخوانی داشته باش//د و اینطور نباشد که کارخانهای که در آلمان فعالیت میکند با همان کارخان//ه در ایران تفاوت زمانی در فناوری داش//ته باشد. €

از نظر فن تولید جزو پیش//رفتهترین کش//ورها در دنیا هس//تیم. اکن//ون از نظر ریختهگ//ری، آهنگری و ماش//ینکاری ایران ش//رایط بس//یار مناسبی دارد و نیروه//ای پرتوان//ی در کش//ور فعالی//ت میکنند. همچنین برای اینکه این توان در کشور از بین نرود، موسس//ههای علمی، فنی و حرفهای و دانشگاههای بس//یاری در کش//ور به آم//وزش این فن//ون و علوم میپردازند. این سیاس//ت در سالهای متوالی باعث شده که ایران از این نظر هیچ مشکلی نداشته باشد. زیرساخت مورد نیاز برای تولید ماشینابزار در ایران ش//امل آهنگ//ری، ریختهگری و فن//ون اینچنینی اس//ت که خوش//بختانه به بهترین ش//کل اکنون در کش//ور وج//ود دارد و ای//ران به این لحاظ مش//کلی برای سرمایهگذاری مش//ترک ندارد. زیربنا را داریم و فق//ط به فناوری مدرن نیاز اس//ت. ای//ران از نظر زیرس//اختهای مورد نیاز در خاورمیانه نظیر ندارد و باید بدانیم که ایران ۰۵ س//ال س//ابقه فعالیت در صنایع سنگین را دارد.

€یک/ی€از€بزرگتری/ن€مش/کالت€ای/ران€در€ € س/رمای €هگذار €یهای€مش/ترک،€رواب/ط€بانک/ی€ اس/ت.€در€بس/یاری€از€موارد€قراردادها€به€دلیل€ مش/کالت€بانکی€به€حالت€تعلی/ق€درآمد €هاند.€ برای€رفع€این€مش/کل€چه€اقداماتی€انجام€شده€ است؟

امروزه بانکهایی در خارج هستند که ال سیهای ای//ران را میپذیرن//د و میتوانند فاینان//س را از این طریق انج//ام دهند. هرچند که رقمها هنوز به آنچه ای//ران در حالت کلی نیاز دارد نرس//یده اما اقداماتی انجام ش//ده که نش//ان از بهبود وضعیت در ماههای آین//ده دارد. در مبحث ماش//ینابزار هم دنبال چند میلیارد دالر سرمایهگذاری نیستیم و از طریق همین س//طح میتوانیم به فاینانس مناس//بی برای رشد و توس//عه این صنعت در کش//ور دس//تپیدا کنیم. به عب//ارت دیگر بانکهایی ک//ه میتوانند در دنیا برای فاینانسهای قیمت پایین اقدام کنند در این صنعت قادرند کار کش//ور را پیش ببرن//د اما در حالت کلی هنوز مشکالتی وجود دارد.

€آهنگ/ری،€ریخت €هگری€و€فن/ون€ای €نچنینی€ از€مه €مترین€زیرس/اخ €تهای€تولید€ماشی €نابزار€ اس/ت،€این€زیرساخ €تها€اکنون€در€کشور€تا€چه€ اندازه€آماده€سرمای €هگذاری€مشترک€و€تولید€در€ ایران€هستند؟

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عالقهمند است که عالوه بر واردات ماشینآالت مدرن و روز دنیا ایران بتواند به ساخت و تولید این دسته از ماشینآالت نیز اقدام کند. ۰۵ سال پیش ماشینابزارهایی که در دنیا وجود داشت

به تبریز آمد و در ماشینسازی تبریز این ماشینآالت ساخته شد. بر این اساس ظرفیت این کار در کشور وجود دارد و ایران در این کار

سابقه ۰۵ ساله دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.