اجرای‌۱۱‌هزار‌کیلومتر‌شبکه‌آب‌در‌روست‌اها

Sanat Newspaper - - زیرساخت -

وزی//ر نیرو گفت: در س//ال ۵۹ بیش از ۱۱ هزار کیلومتر ش//بکه آبرس//انی احداث و در این س//ال ۸۵۹۲ روستا آبرسانی شد.

حمی//د چیتچیان در آیین خدمترس//انی آب و ب//رق به بیش از ۰۰۲۷ روس//تای کش//ور اظهار ک//رد: در ابتدای این دولت ۶ تا ۷ هزار روس//تا از طریق تانکر آبرسانی میشد و بسیاری از روستاها ی//ا فاقد ش//بکه آب بودند و یا ش//بکه فرس//وده داشتند؛ شرایط بسیار س//ختی بود و مردم از آب غیربهداشتی استفاده میکردند؛ این شرایط برای ما ناگوار بود.

وی افزود: وضع بهداش//تی روس//تاها اسفبار بود و به ش//هرها مهاجرت کردند، سازمان ملل ۵ حق برای انسان درباره آب قائل است: آب کافی، سالم، گوارا، قابل دس//ترس و به صرفه؛ ما افقهای تازه و دورتری را برای این امر در نظر گرفتیم.

وی تصری//ح ک//رد: در س//ال ۲۹ هیچ ردیفی برای آبرس//انی روستایی در نظر گرفته نشده بود و بیشتر از منابع عمرانی استانی اس//تفاده میشد اما در نخستین س//ال تنظیم بودجه ۰۰۳ میلیارد تومان و در س//الهای بعد این رق//م به ۰۰۱۱ میلیارد تومان رسید.

وزی//ر نیرو گفت: با رایزنی دولت و مجلس ۰۰۵ میلیون دالر نیز از صندوق توس//عه ملی در س//ال ۴۹ در اختی//ار وزارت نیرو قرار گرفت و از س//ال ۵۹ استفاده شد.

چیتچیان با بیان اینکه برنامه محوری ما ایجاد مجتمعهای آبرسانی روس//تایی بود تا روستاهای بیش//تری از آب بهرهمند شوند، گفت: در سال ۵۹ بیش از ۱۱ هزار کیلومتر شبکه آبرسانی اح//داث و در این س//ال ۵۸۹۲ روس//تا آبرس//انی ش//د در حالیکه در سالهای گذش//ته و در دولت نه//م و دهم بهطور میانگین ۳۹۲ روستا آبرسانی میشد اما فقط در سال ۵۹ به اندازه کل دولت نهم و دهم آبرسانی روستایی انجام شد. وی ادام//ه داد: نتایج این امر تثبیت جمعیت در روس//تا، ارتقای بهداشت روستایی و ایجاد اشتغال ب//رای ۹۵ ه//زار نفر بوده و تا مرداد امس//ال ۶۸۷ روستا نیز از آب شرب بهرهمند خواهند شد.

وزی//ر نیرو تاکید کرد: در بخش برق وزارت نیرو متعهد ش//د تا روس//تاهای ب//االی ۰۱ خانوار را از نعم//ت برق بهرهمند کند و طب//ق آمار بیش از ۹ هزار خانوار برقرسانی شد.

چیتچیان افزود: این روس//تاها سختگذرترین روس//تاها بودند و برای حمل تجهیزات مسیرهای س//خت در برخ//ی جاه//ا ب//ر دوش و کولهه//ای زحمتکشان بخش برق حمل شد.

وزیر نیرو تصریح کرد: در این دوره ۷۱۲ روس//تا نیز با انرژیهای نو برقرس//انی ش//د و برقرسانی روس//تایی توانس//ت تحول//ی عمی//ق در کیفیت زندگی روس//تاها و وضعیت اقتص//ادی آنها ایجاد کرد.

وی اضاف//ه کرد: از خدمتگ//زاران بخش آب و برق در بخش س//تادی و شرکتها تشکر میکنیم و مهمت//ر از همه از خیرینی تش//کر میکنیم که هزینه آبرسانی در برخی روستاها را تامین کردند. از رهبر معظم انقالب نیز برای حمایتشان تشکر میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.