تحلیلی بر بازار آینده تجدیدپذیرها

Sanat Newspaper - - زیرساخت -

میزان توس//عه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران در قیاس با کش//ورهای پیش//رفته آن طور که باید نبوده و ایران در این زمینه عقبمانده اس//ت که البته در دول//ت یازدهم با تغییر رویکرد به این انرژی این امیدواری ایجاد ش//ده که توس//عه انرژی پاک در ریل توس//عه قرار بگی//رد. ایران با اینکه دارای منابع بس//یاری ارزنده برای تولید انرژی تجدیدپذیر است اما س//هم انرژی پاک در سبد نیروی کش//ور بسیار اندک است. بخش قابل توجهی از ایران کویری اس//ت که ظرفیت انرژی خورش//یدی دارد و بخشی از کش//ور نیز دارای بادهای پایدار اس//ت که از آنها نیز برای توربینهای بادی میتوان استفاده کرد.

آمارها حاکی از آن است که سال گذشته تولید انرژیهای تجدیدپذیر در جهان ۰۶۱ گیگاوات س//اعت افزایش داشته و بخش خصوصی در حال گس//ترش آن است. بر همین اساس ۰۹ ش//رکت بزرگ جهان از جمله جن//رال موتورز، گوگل و فیسبوک متعهد شدهاند در آینده نزدیک ۰۰۱ درصد انرژی مورد نیاز خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تامین کنند و دیگر از انرژی سنتی استفاده نکنند.

اتحادی//ه اروپ//ا نق//ش اساس//ی در تبدی//ل انرژیه//ای تجدیدناپذیر به انرژیهای تجدیدپذیر دارد تاجایی که سهم افزای//ش انرژیهای تجدیدپذیر تا ای//ن زمان ۶۱ درصد بوده و قرار اس//ت تا س//ال ۰۲۰۲میالدی این میزان به ۰۲درصد برسد.

ب//ه تازگی در آلمان یکی از ش//رکتهای بزرگ ۰۵ درصد مصرف خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تامین میکند، اینها تحوالتی اس//ت که در سراس//ر جهان با آن روبهرو هستیم و چشمانداز مثبتی را برای آینده جهان ترسیم میکند.

ظرفیتهای فنی و مهندس//ی ایران قادر است فرصتهای اقتص//ادی و اش//تغال زی//ادی را فراه//م کند، چراک//ه ایران پیش//رفتهای زیادی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر داشته و بخش خصوصی نقش اساسی در این میان ایفا میکند.

ایران به عنوان بازار بس//یار قوی در زمینه انرژیهای پایدار ش//ناخته شده و در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر قراردادهای زیادی بین ایران با آلمان، ایتالیا و سوئیس منعقد شده است.

در همین زمین//ه عدنان امین، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر معتقد است که ایران بازار آینده انرژی است و زمینههای سرمایهگذاری فراوانی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر در ایران وجود دارد.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه اتحادی//ه اروپ//ا ارزش زی//ادی برای ظرفیته//ای ایران قائل اس//ت و به همی//ن دلیل، فرصت و زمینه مناسبی را فراهم خواهد کرد تا سرمایهگذاران خارجی بتوانند در بازار انرژی ایران س//رمایهگذاری کنند بر این باور اس//ت که با همکاری متقابل میتوان به اهداف بزرگ رسید و سوخت یا موتور دسترسی به اهداف جهان را فراهم کرد.

بهگفت//ه وی، اگر سیاس//ت دقیقی در پیش گرفته ش//ود میتوان هزینه انرژیهای تجدیدپذیر را در ایران کاهش داد بهطوریکه هزینه تولید انرژی خورش//یدی در ایران میتواند تا ۵۴ درصد کاهش یابد.

یک//ی از برنامههای مهم دولت یازدهم توس//عه انرژیهای تجدیذدپذی//ر بوده ک//ه در این راس//تا نیز گامه//ای خوبی برداش//ته بهطوری که ظرفیت این انرژی در س//الهای اخیر با افزایش خوبی روبهرو بوده است.

ب//ا این وجود ظرفیته//ای ایران در ح//وزه تجدیدپذیرها بس//یار باالست و الزم اس//ت که توجه بیشتری در این حوزه ش//ود چراکه این مسئله نه تنها میتواند در مسائل اقتصادی کمکرس//ان باشد بلکه در زمینه زیستمحیطی نیز میتواند تاثیرات خوبی برجای بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.