آغاز عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان

Sanat Newspaper - - زیرساخت -

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نی//روی ب//رق حرارتی گفت: عملی//ات اجرای//ی نیروگاه س//یکل ترکیبی زاهدان به ظرفیت کل ۰۰۵ م//گاوات ف//ردا با حض//ور مقامهای اس//تانی و وزارت نی//رو آغاز خواهد شد.

محس//ن طرزطلب ضمن بیان این خبر افرود: این نیروگاه ۰۰۵ مگاواتی با س//رمایهگذاری شرکت آال افق توس در دو واحد گازی ۲۶۱ م//گاوات و یک واحد بخار ۰۶۱ مگاوات با تکیه بر توان و تجهیزات ساخت داخل احداث خواهد شد.

وی افزود: این نیروگاه در زمینی به مس//احت ۰۵ هکتار و در ۵ کیلومتری شهر زاهدان احداث خواهد شد و پیشبینی میش//ود نخس//تین واحد گازی این نیروگاه تا اواخر ۸۹۳۱ وارد مدار برق کشور شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تصری//ح کرد: هماکن//ون عملیات مربوط به دیوارکش//ی در اطراف محوطه نیروگاه انجام شده و چاه آب و برق مورد نیاز برای ش//روع عملیات اجرایی آن ازسوی سرمایهگذار تامین شده است.

ظرفیت تولید برق اس//تان سیستان و بلوچستان در حال حاضر ۲۶۳۱ مگاوات اس//ت که از طریق نیروگاههای دولتی زاهدان، کنارک و ایرانشهر و خصوصی چابهار تولید میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.