نیاز سرمایهگذاری در تولید قطعات

قطع ‹هسازان‹با‹تشریح‹شرایط‹داخل‹یسازی‹قطعات‹تاکید‹کردند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

برخ//ی کارشناس//ان معتقدن//د نی//از اس//ت در داخلیس//ازی خودروه//ا ب//ه خودکفای//ی 90 ت//ا صددرصدیاست اما برخی دیگر هزینه کردن و صرف وقت برای داخلیس//ازی تمام قطعات را نقطه آسیب ب//رای صنعت خودرو و قطعه کش//ور عنوان میکنند زی//را به اعتقاد آنها نیازی برای س//رمایهگذاری روی برخی قطعات در داخل نیست زیرا تعدادی قطعهساز محدود بینالمللی تمام نیاز خودروس//ازان جهانی را تامین میکنند.

‹ضرورت‹داخل ‹یسازی‹قطعات‹مربوط‹به‹ ‹ فناوری‹

عل//ی جهانافروز، یک//ی از فع//االن صنعت قطعه دراینب//اره به گس//ترش صنعت گفت: ای//ن روند به سیاس//تهای کالن کشور بس//تگی دارد. بهطورقطع نیاز نیست تمام قطعات در داخل تولید شود و برخی قطعات جزئی نیاز به سرمایهگذاری در داخل ندارد و میتوان از خارج تامین کرد اما سرمایهگذاری که برای برخی قطعاتی در کش//ور انجامشده تنها به این دلیل که قیمت آن ارزانتر تمام میشود است، گاهی دیده میشود به دلیل شتاب برای تولید، فرصت قالبسازی برای تولید قطعات جدید به قطعهساز داده نمیشود و ترجیح به واردات است که این مسئله توجیه منطقی ن//دارد. ازاینرو برای قطعاتی مانند گیربکس، تایر ...و سرمایهگذاری شده و تولیدکنندگان بزرگی داریم که قابلی//ت و توانمن//دی الزم را دارند و نی//از به واردات نیست. واحدهای قطعهسازی زیادی زیرمجموعه آنها هس//تند که میتوانند نیاز خودروس//ازان را در داخل تامین کنند.

او اف//زود: ام//روز ش//رکت مگاموتور در ام//ر تولید گیربکس و موتور فعالیت دارد یا ش//رکت نیرومحرکه مجموعه بزرگی است که گیربکسهای خانواده پژو را تولید میکند و برای تولید این قطعات در داخل تنها زمان و سرمایه الزم اس//ت تا قطعهساز فرصت کافی برای تولید آنهاداشته باشد و از سوی دیگر نیاز دارد س//رمایه در گردش در اختیار داش//ته تا بتواند روند تولید خود را ادامه دهد.

ای//ن فعال صنعت قطع//ه ادامه داد: خودروس//ازان خارجی هر 3 س//ال یکبار تغیی//ر کلی در خودرو به وجود میآورند اما برای تامین نظر مش//تری هرسال تغییرات جزئ//ی بهاصطالح تغییر چهره (فیسلیفت) در چراغ، س//پر ...و خودرو ایجاد میکنند اما تغییرات در موتور، گیربکس ...و طوالنی مدتتر بوده و ممکن است هر یک دهه تغییراتی بهوجود آید.

مدی//ر تولی//د ش//رکت ریختهگری دقی//ق پوالدیر تصری//ح کرد: ازاینرو امروز در کش//ور قطعات مهمی مانند گیربکس، موتور، جلوبن//دی ...و در حال تولید اس//ت که تولید آنها نیز توجی//ه اقتصادی دارد. امروز مشکل اساسی واردات بیرویه برخی قطعات است که در کشور تولید میشود. خودروهای چینی خیابانها را پرکرده درحالیک//ه کیفیت مطلوبی ندارند. تجربه دو دهه اس//تفاده از خودروهای داخلی مانند سمند و پژو نش//ان میدهد این خودروها بدون مشکل حدود 004هزار کیلومتر قادر به تردد هستند و حتی هنگام فروش با افت قیمت کمی به فروش میرسند. این در حالی است که خریداران خودروهای چینی از خرابی قطعات خودروهای خود بس//یار گالیهمند هستند که قطعات آنها نیز بسیار گران است.

او با تاکید بر اینکه صرفه اقتصادی تنها در صادرات نیس//ت،تصریح کرد: یک خودرو داخلی، خدمات پس از فروش مناس//بی دارد، قطعات یدک//ی قابل تامین ب//وده و فعالی//ت کارخان//های در ای//ران زنجیرهای از افراد را مش//غول کرده است. ازاینرو باید سعی کنیم در کش//ور روی تمام رش//تهها فعالیت داشته باشیم. قطع//ات جزئی مانند کیلومترش//مار، پم//پ انژکتور، فندک خودرو ...و که در تمام خودروها یکسان است و یک شرکت در دنیا برای تمام خودروها اقدام به تولید میکند نیاز به سرمایهگذاری و احداث کارخانه ندارد اما 08درصد باقی قطعات مربوط به فناوری میشوند و مهندسان را مشغول میکنند.

جهانافروز معتقد اس//ت نوکتیزی صنعت کشور، خودروس//ازی اس//ت و آنچه بهعنوان تولی//د انبوه و مصرف عام دارد پیشرفتهتر از صنعت خودرو در کشور نیس//ت امری که مکانیزم و ان//واع صنایع و روشهای تولیدی در آن بهکار رفته است. ازاینرو باید شرایطی برای آن به وجود آورد که رشد و توسعه داشته باشد و مردم از کاالی داخلی استفاده کنند. با مونتاژ فناوری پیشرفت اتفاق نمیافتد، فناوری در حال رشد است و باید با آنها حرکت کرد.

او گفت: س//ال 95 کش//ور از نظر تعداد خودرو در دنیا رتبه 17 را داشت، اگر نشان (برند)ها و مدلهای جدی//د تولید و موتورهای بهینه در دس//تور کار قرار گی//رد این روند حفظ میش//ود و در منطقه صادرات نیز خواهیم داشت.

‹ض/رورت‹س/رمای ‹هگذاری‹ب/رای‹تولی/د‹ ‹ قطعات‹الکترونیکی

در ادامه محمود طالب، یکی از کارشناسان صنعت قطعه به گس//ترش صنعت گفت: منطق علم اقتصاد و تجارت این است محصولی که ارزش اقتصادی دارد و میتوان با قیمت رقابتی تولید کرد، باید تولید ش//ود و ق//رار نیس//ت در دنیا هر کش//وری تمام محصوالت موردنی//از خ//ود را بهط//ور اختصاص//ی تولی//د کند. بههرحال محدودیت منابع وجود دارد و تولید باید به سمتی حرکت کند که توجیه بیشتری داشته باشد.

وی افزود: منطقی این اس//ت که اولویت گذاشته و برآورد ش//ود به چه میزان منابع وجود دارد و کاالیی ک//ه بیش//ترین صرف//ه اقتص//ادی را دارد و میتواند برگشت سرمایه داش//ته باشد در کشور ساخته شود. البته زمانی که در شرایط سیاسی قرار میگیریم تمام ای//ن بحثها کنار میرود و اولویت اس//تقالل اس//ت. زمانی تولید تمام قطعات در کش//ور ضرورت داش//ت زی//را ش//رکتهای خارجی حاضر به ف//روش قطعات خود نبودند اما اگر ش//رایط مطلوب باشد قطعاتی که ارزشافزوده بیش//تری دارند جزو اولویتهای نخست تولید قطعهس//ازان داخل قرار خواهد گرفت، از اینرو این مس//ئله ب//ه فضای اقتصادی و سیاس//ی کش//ور برمیگردد.

عنوان میشود کشور در برخی خودروهای قدیمی مانند پیکان به خودکفایی بیش از 58درصدی رسیده اس//ت. طالب در پاس//خ به این پرس//ش که آیا الزم اس//ت با برآورد کلی نسبت به ش//رایط کلی سیاسی و اقتصادی کش//ور، مدلهای جدی//د نیز وارد همین روند تولید ش//وند، گفت: نخس//ت باید روش//ی برای دس//تهبندی قطعات داشته باش//یم زیرا ممکن است برخی قطعات وابس//تگی ایجاد کند و اگر امروز روی این قطعات س//رمایهگذاری شود در آینده صنعت به آن نی//از خواهد داش//ت. بهاینترتی//ب باید دورنمای صنعت دیده شود. برای نمونه اگر امروز صنعت قطعه روی قطع//ات الکترونی//ک س//رمایهگذاری کند ضرر نخواهد کرد و ش//اید سرمایهگذاری زیادی الزم باشد و کشورهای پیشرو این قطعات را در این امر باقیمت پایینتر در اختیار ای//ران بگذارند اما از آنجا که روند صنعت خودرو در جهان بهسوی الکترونیک شدن در حال حرکت بوده صالح اس//ت در برخی قطعات ورود جدی داشته باشیم.

مع//اون پیش//ین مهندس//ی و تکوی//ن محص//ول سازهگس//تر افزود: تصمی//م دراینباره ب//ا یک عامل نخواهد ب//ود و عوامل مختلف تاثیر دارند. برای نمونه ضرورتی برای تولید برخی قطعات نیست زیرا میتوان آنها را از سایر شرکتهای خارجی تهیه کرد از اینرو بهسادگی قابلتصمیمگیری نیست و باید دستهبندی و اولویتبندی شود.

طال//ب ب//ه عوام//ل مختلف اش//اره ک//رد و گفت: بستگی به سیاستهای کشور، فناوری آینده، انرژی، بحثه//ای ارزی و مالی و توجیه اقتصادی دارد حتی باید توجه داش//ت ش//اید س//رمایهگذاری برای تولید قطعهای امروز توجیه اقتصادی نداشته باشد اما آینده فناوری در حال حرکت به آن س//مت اس//ت از اینرو ضرورت امروز کشور به شمار میرود.

شاید سرمایهگذاری برای تولید قطعهای امروز توجیه اقتصادی نداشته باشد اما آینده فناوری در حال حرکت به آن سمت است از اینرو ضرورت امروز کشور به شمار میرود

علی جهانافروز: قطعات مربوط به فناوری که اشتغالزایی مناسبی دارد، باید داخلیسازی شوند

محمود طالب: اگر امروز صنعت قطعه روی قطعات الکترونیک

سرمایهگذاری کند ضرر نخواهد کرد

فاطمه امیراحمدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.