مجموعهسازی مکالمهای جدید در صنعت قطعه

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

امروز ناچار به تغییر هستیم و ش//رایط ایج//اب میکند هر امری را روزآمد دریافت کرده و دنبال کنیم که در این میان مجموعهس//ازی مکالم//های جدی//د در صنع//ت قطعه دنیا خواهد بود.

در فصل جدید تولید کشور در صنع//ت خ//ودرو و قطعه، ادغ//ام قطعهس//ازان داخل//ی مطرح شده و نشاندهنده این است صنایع به این بلوغ حرفهای رسیدهاند که این خود فتح باب بزرگی است. امروز نوعی پوستاندازی در صنایع خودرو و قطعه در حال رخ دادن اس//ت که پیش از ایران بس//یاری از کش//ورها به این س//مت رفته بودند حتی در آس//یا، کره و کش//ورهای زیادی این مه//م را در صنعت قطعه داخلی خود انجام دادهاند. بنابراین در این بس//تر نهتنها رقابت وجود دارد بلک//ه از توانمندی یکدیگر در جهت تحلیل و ارتقای صنعت در مجموعه خود استفاده میکنند.

حرکت به گونهای است که اگر بخواهیم خودروسازی قوی داشته باش//یم باید قطعهسازی کش//ور قوی باشد و در کنار یکدیگر و همسو با سیاستهای حرفهای حرکت کند.

زمان//ی ک//ه خودروس//ازان ب//زرگ جهان س//رمایهگذاری مش//ترک (جوینتونچ//ر) را در دنیا دنب//ال میکنند بهطور قطع قطعهسازان خود را نیز همراه میکنند. پیشتر تعریفی اشتباه از این مسئله وجود داشت که سرمایهگذاری مشترک بای//د با یک همتای خارجی انجام ش//ود در حالی که این امر میتوان//د بین نهادهای مختلف در داخل اتفاق بیفتد و حتی الزم نیس//ت ش//رکتی با ش//رکتی همتا قرارداد ببندد برای نمونه ش//رکت تولیدی کوچکی که در مقیاس پایین در حال حرکت است میتواند با جهاد دانشگاهی یا یک دانشگاه وارد همکاری و سرمایهگذاری مشترک شود. یکی از دیدگاههای تحول ممکن اس//ت مشارکت مالی و غیرمالی تولیدکنندگان کوچک با مجموعههای دیگر باشد که دانشگاه بهترین گزینه در ای//ن امر خواهد بود زیرا از هر ش//رایطی ب//رای ارتباط با صنعت برای انجام پروژههای جدید استقبال میکند و بنا بر شرایط کار درصدها تعیین میشود.

بنابراین باید دیدگاههای موجود و س//نتی را اصالح کرده و فرصتهای بهدست آمده تلنگری باشد تا با شیوههای جدید به رفع مسائل و چالشهای خود بپردازیم.

باید دانش//گاههای اقتصادی روی این محورها ایده دهند و خالقیت داش//ته باش//ند و تحلیل کنند. باید نگاه دانشگاهی و کارش//ناس صنعتی همزمان وجود داش//ته باشد و نظرات مختلف دیده ش//ود تا نقاط ضعف و قوتها مش//خص ش//ده و با اعتماد بیش//تر گام بعدی برداش//ته ش//ود. ب//رای نمونه مش//ارکت یک تولیدکننده با تولیدکنندهای دیگر در استان یا ش//هری دیگر، میتواند آنه//ا را در تامین مواد اولیه کمک کند و بیواس//طه محص//ول خود را با به//رهوری باالتر تولید کنن//د. درنتیجه ضرورت امروز صنعت قطع//ه تحول در نوع نگاههاس//ت، امروز زمانی اس//ت که باید از راهها و شیوههای جدید نترسید و خطر کرد تا نتایج مطلوبی بهدست آورد.

امید رضایی کارشناس صنعت قطعه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.