ضرورت دارد قطعهسازان کوچک دیده شوند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ام//روز باال بودن هزینههای تولید خودرو یکی از نگرانیهای فعاالن این صنعت را رقم زده و آنها باید برای افزایش قیمتهای خود با دلیل و مدرک این ادعا را ثابت و رضایت شورای رقابت را بهدست آورند.

در چند ماه پایانی س//ال 95 قیمت مواد اولیه قطعهس//ازان حدود دو برابر افزایش داش//ت، همچنین قیمت جهانی فلزات در ماههای گذشته رشد کرد درحالیکه در مدت 3سال قطعات تغییر قیمتی نداشتند و قطعهسازان قیمتهای خود را افزایش ندادند.

در تم//ام دنی//ا با افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت محصوالت تولیدی افزایش یافته اما این اتفاق در چند سال گذشته درباره قطعات خودرو داخلی در کش//ور رخ نداده اس//ت. همچنین با توجه به اینکه پرداخت محصوالت تحویل دادهش//ده از س//وی قطعهس//ازان به خودروسازان بهموقع انجام نمیشود و باوجود بهرههای باالی بانکی، قطعهسازان نتوانستهاند بهدرستی توسعه داشته باشند، این روند در مرحله نخست به خودروسازان لطمه وارد میکند.

امروز بسیاری از کارخانههای کوچک قطعهسازی هنگام فشار تحریمها تعطیل ش//دهاند و برخی نیز در آس//تانه ورشکستگی قرار دارند و اگر فکر اساس//ی برای این امر نش//ود ممکن اس//ت بحرانه//ای بزرگت//ری در این صنعت و صنعت خودرو کش//ور اتفاق بیفتد.

یک//ی از چالشهای موج//ود در صنعت قطعه نامتوازن بودن قیمتها در حوزه قطعهس//ازی اس//ت برای نمونه ممکن است کارخانههای خودروسازی در برخی موارد قیمتهای مناسبی به بعضی از ش//رکتهای بزرگ قطعهس//ازی پرداخت کنند اما ازآنجاییکه ش//رکتهای کوچکتر ق//درت کمتری دارند ناچار دریافتیهای پایینتری دارند که برای روشن نگهداشتن موتور متح//رک ای//ن صنعت الزم اس//ت تمام قطعهس//ازان توانمند حضوری فعال در صنعت و تولید قطعه داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.