خروج‌خودروسازان‌از‌بنگاه‌داری

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

آنچه ام//روز به عن//وان مطالبه اصلی بازار خ//ودرو از دول//ت دوازدهم مطرح میش//ود، نظ//ارت ب//ر بهب//ود وضعیت کیفی تولیدات خودروس//ازان اس//ت. در ح//ال حاضر تنه//ا روی بهب//ود کیفیت خودروهای تولید داخل تاکید میش//ود ام//ا هیچ اقدام//ی در این زمین//ه انجام نش//ده بنابراین با این روند فعلی به نظر میرسد باید وضعیت انحصار در صنعت خ//ودرو و دولتی ی//ا خصوصی بودن آن را مشخص کرد تا بتوان مطالبات جدی از این صنعت داش//ت. یکی از مشکالت فعلی صنعت خودرو تغییر پیدیپی مدیریتهاست در این شرایط تغیی//رات مثبتی که از س//وی یک مدی//ر پیشبینی میشود از س//وی مدیر دیگری نادیده گرفته خواهد ش//د. این شرایط در حالی اس//ت که خودروسازان به جای اندیش//یدن درباره کیفیت و مواردی از این دست، بیش//تر به دنبال بنگاهداری هس//تند که نمونه آن پرداخت س//ودهای ب//االی مش//ارکت ب//ه خری//داران خودرو است. در این ش//رایط خودروسازان برای پرداخت س//ود بیش//تر به دنبال استفاده از قطع//ات بیکیفیت با ه//دف جبران و کاهش هزینهه//ای خود خواهن//د بود و در مقابل مصرفکننده به دلیل نداش//تن توان مالی مناسب برای خرید خودروهای گرانقیم//ت، ناگزی//ر ب//ه اس//تفاده از خودروهای موجود در بازار است.

در چند س//ال گذشته شاهد کاهش خرید و فروش در ب//ازار خودرو و رکود هس//تیم چراک//ه خریداران خ//ودرو معتق//د هس//تند خودرویی که در ۰۱س//ال پیش به تولید رس//یده باکیفیتت//ر از تولیدات فعلی اس//ت، بنابراین در ص//ورت نبود نی//از، تمایلی برای خرید خودرو وجود نخواهد داش//ت. این ش//رایط در حالی است که ش//اهد رونق خرید در نمایندگیهای خودروس//ازان هستیم، به طور قطع این روند به دلیل پرداخت س//ودهای مش//ارکتی باالتر از نرخهای سود بانکی اس//ت. در حالی که بانکها موظف به پرداخت سودی معادل ۰۲درصد هستند، خودروسازان معادل ۳۲ تا ۶۲درصد س//ود مشارکت پرداخت میکنند در این شرایط خریداران تنها برای دریافت سود اقدام به ثبتنام میکنند نه دریافت خودرو. تجربه نشان داده خریداران//ی که برای تامین نیاز خ//ود اقدام به خرید میکنند بیش//تر تمایل به خرید ف//وری دارند و تنها کسانی به س//راغ نمایندگیهای فروش خودروسازان میروند که درنظر دارند با مبلغی که دراختیار دارند، س//ودی کس//ب کنند چراکه همگان بر این موضوع اذعان دارن//د خودرو تبدیل به کاالی مصرفی ش//ده و با خرید آن نه تنها س//ودی کس//ب نمیکنند، بلکه ام//کان ضرردهی آنها نیز وج//ود دارد. از اینرو برای بهبود وضعیت رکود بازار خودرو باید خودروس//ازانی که به دنب//ال بنگاهداری و بانکداری هس//تند، تغییر رویک//رد داده و به فکر تولی//د و ارتقای کیفیت خود باشند زیرا تا زمانی که فضا رقابتی نشود، این مشکل همچنان وجود خواهد داشت و این روند زمانی اصالح میشود که ش//اهد کاهش تعرفهها باشیم. الزم است خودروسازان و دولت مدیریت کرده و اقدام به ساخت خ//ودرو باکیفی//ت کنند. از س//وی دیگر الزم اس//ت س//اماندهی پیشفروشها نیز در دس//تور کار دولت ق//رار گیرد. در زمینه خودروه//ای وارداتی نیز باید بر ورود قطع//ات موردنیاز نظارت دقیقی انجام ش//ود تا قطعات خودروهای وارداتی در دسترس باشد این در حالی اس//ت که هماکنون شاهد سرگردانی مشتریان در نمایندگیها با هدف تامین قطعه هستیم.

سعید موتمن رییس اتحادیه فروشندگان

خودرو تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.