ضرورت تحول سیاستهایگذاری خودرویی در دولت دوازدهم

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در حالی ب//ر ارتقای کیفیت تولیدات خودروس//ازان تاکید میش//ود که به نظر میرس//د ب//ا توج//ه ب//ه ش//رایط فعلی حاک//م ب//ر صنع//ت خ//ودرو الزم اس//ت، دول//ت دوازدهم نس//بت به اجرای قانون خروج خودروهای بیکیفیت از خط تولید اق//دام کرده و با افزایش کیفی//ت تولی//دات، ب//ه هاب توزی//ع خ//ودرو در خاورمیانه تبدی//ل ش//ود. هرچن//د در پس//ابرجام اقداماتی در زمین//ه رونق صنعت خ//ودرو انجام ش//ده اما به نظر میرسد بخشی از سیاستگذاریهای دولت دوازده//م در حوزه صنعت خ//ودرو باید تغییر کند چرا که با توجه به نوع سرمایهگذاریهای جدیدی که در صنعت خودرو انجام شده، باید سیاستگذاریهای خودرویی نیز به سمتی حرکت کند که این دو شرکت بهعنوان تولیدکننده منطقهای خ//ودرو مطرح و ایران نیز به هاب توزی//ع خودرو در منطقه تبدیل ش//ود. بیشک ظرفیتها و دسترس//یها برای تبدیل ای//ران به هاب منطق//ه وجود دارد و هرگونه س//رمایهگذاری جدید در حوزه خودرویی باید با رویکرد صادرات انجام شود و با این رویکرد بحث کیفیت، خدمات پس از فروش، برندینگ و سایر مباحث با حوزه خودرو جدی دیده شود. برای ارتقای ص//ادرات خودرو در س//الهای آینده باید س//بد محصوالت خودرویی متنوع شود تا ایران به هاب تولید خودرو در منطقه تبدیل شود. صنعت خودرو به قوانین تسهیلگر همانند قوانین مالیاتی، صادراتی و تعرفهای برای سیاستگذاری در صنعت خودرو نیازمند اس//ت و باید برنامههای//ی به دولت و مجلس ارائه کند تا دس//تیابی به اهداف آینده و تبدیل شدن به هاب خودرویی تسهیل شود.

هماکنون قوانین و بخش//نامههایی ب//رای افزایش کیفیت خ//ودرو و توقف خطوط تولید بیکیفیت وجود دارد و بهطور قطع مجلس از بعد نظارتی برای اجرای این قوانین ورود پیدا میکند تا خطوط تولید خودروهای بیکیفیت متوقف و تولید خودروهای باکیفیت جایگزین آن ش//ود. از اینرو الزم است دولت دوازدهم نس//بت به توقف خط//وط تولید خودروهای بیکیفیت اقدام و قانون خروج خودروهای بیکیفیت از خط تولید را اجرا و سرمایهگذاری جدید را وارد این عرصه کند.

سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای

اسالمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.