ضرورت‌بازنگری‌در‌مالیات‌ارزش‌افزوده‌خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ب//ازار در حال حاضر در رکود به س//ر میب//رد و تنها با رون//ق دوباره پروژههای عمرانی ش//اهد بهبود وضعی//ت بیش از ۰۷۱ ش//غل دیگر خواهی//م بود چراکه با ساختمانس//ازی، راهس//ازی و هرگون//ه پروژه عمران//ی دیگر، نقدینگی به جامعه بازگش//ته و در این صورت شاهد افزایش تقاض//ا ب//رای خری//د و ف//روش خودرو خواهی//م ب//ود ای//ن در حالی اس//ت که هماکنون به دلیل نبود تقاضا بازار خودرو در رکود کامل به س//ر میبرد از اینرو به نظر میرسد، تنها راهکار تقویت بازار خودرو رونق پروژههای عمرانی اس//ت. در این شرایط پرداخت مالیات از سوی فعاالن بازار خودرو، ش//رایط را دش//وار کرده است زیرا فعاالن ای//ن حوزه در حالی ملزم ب//ه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هس//تند که قبل از ورود خودرو به نمایش//گاه، این مالیات از س//وی نمایش//گاهدار پرداخت شده است اما براس//اس پیشبینیها حتی خودروی دس//ت دوم نی//ز ملزم به پرداخ//ت مالیات بر ارزشاف//زوده تعیین ش//ده جدا از کمیسیون خرید و فروش خودرو از سوی فروشنده است.

هماکنون تعداد زیادی از نمایشگاههای خری//د و فروش خودرو ب//ه دلیل الزام به پرداخ//ت مالیاته//ای س//نگین تعطیل شدهاند چراکه در کنار پرداخت مالیات بر درآمد، باید نس//بت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هم اقدام کنند. این ش//رایط در حالی فش//ار مضاعفی ب//ه فعاالن این ح//وزه وارد کرده ک//ه خودروهای داخلی در کارخانه و در زمان تحویل به مش//تری و خودروه//ای وارداتی در گمرک، مالیات بر ارزشاف//زوده خود را پرداختهاند و در حالیکه حتی ب//ا کارکرد یک ماه//ه، قیمت خودرو کاه//ش مییابد اما با این حال باید نس//بت به پرداخ//ت این مالیاتها اقدام کنند. این ش//رایط در حالی اس//ت که هماکنون خودرو بهعنوان یک کاالی مصرفی ش//ناخته میشود و با کارکرد چند ماهه، ش//اهد افت قیمت خواهد بود اما ب//ا این حال در هر خرید و ف//روش الزام برای پرداخت مالی//ات ارزشاف//زوده وج//ود دارد. بنابرای//ن بازنگری در نح//وه پرداخت مالیات از یکس//و و رونق پروژههای عمرانی از س//وی دیگ//ر میتواند وضعی//ت فعلی بازار خودرو را بهبود بخشد.

غالمحسین قاسمیان نایبرییس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.