پیش‌بینی‌مشو‌قهای‌یارانه‌ای‌

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

انتظ//ار فعاالن ب//ازار خ//ودرو از دولت دوازدهم این اس//ت که به تعهدهای داده ش//ده در قرارداده//ای جدی//د خودرویی مبنی بر س//اخت ی//ا مونت//اژ خودروهای جدید، نظارت ش//ود تا ای//ن قراردادها به مرحل//ه اجرا رس//یده و درنهای//ت منجر به ایجاد ش//غل و افزایش س//اخت داخل ش//ود در این ش//رایط، ب//ازار نی//ز رونق خواه//د گرف//ت، در حالیک//ه هماکنون زیرس//اختهای تولی//د در صنعت خودرو متعل//ق به س//الهای قبل از ۰۱۰۲ میالدی اس//ت که باید نسبت به بهبود این شرایط اقدام کرد. در کنار این موضوع باید راهکاری برای مالیات فروش//ندگان خودرو پیشبین//ی کرد. در حال حاضر با وج//ود رکود در بازار خودرو، پرداخت مالیات از سوی فعاالن بازار کاری بسیار سرسامآور است اما حتی در شرایط رکود به فعاالن این حوزه رحم نش//د. از س//وی دیگر بیمه و شهرداری نیز هزینههای خود را به فعاالن این حوزه تحمیل میکنند بهطوری که ۰۴درص//د از درآمد یک واحد صنفی وارد سیستم دولتی میشود و در کنار این هزینههای دولتی مالیات ارزشافزوده نیز وضعیت را نامساعد کرده اما در صورت رونق کسبوکار و دریافت مالیات براساس تعرفههای درست، امنیت شغلی ایجاد خواهد شد. بنابراین به نظر میرسد نخس//تین اقدام//ی که الزم اس//ت دولت دوازدهم انجام دهد تعیین میزان مالیات براساس شفافسازی و نسبت به درآمدها باش//د. هماکنون یک واحد صنفی حدود ۰۳درصد هزینه بیمه پرداخت میکند که در ش//رایط رکود، ای//ن هزینهها درنهایت منجر به تعدیل نیروی انسانی خواهد شد ز اینرو به نظر میرسد راهکاری که میتواند به فعاالن بازار خودرو در این شرایط کمک کند، پیشبینی یارانه تش//ویقی و تخفیفهای//ی در این زمینه اس//ت. در این شرایط مشوقها برای جذب نیروی انسانی در واحدهای صنفی به وجود خواهد آمد اما در حال حاضر کارفرماها برای اینکه توان پرداخت این مالیاتها را ندارند، نسبت به تعدیل نیروی انسانی اقدام میکنند. به نظر میرسد دولت میتواند با ی//ک برنامهریزی صحیح با هماهنگی س//ازمان امور مالیاتی و دارای//ی کارفرماهای تولیدی و خدماتی را تشویق کند زیرا در سیستم فعلی کارفرمایی و کارگری، نمیتوان دخل و خرج خوبی داشت.

کاظم محمدی نیکخواه

فعال بازار خودرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.