واگذاری‌نظارت‌بر‌واردات‌خودرو‌به‌اتحادیه‌

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

اتحادی//ه فروش//ندگان خ//ودرو درنظ//ر دارد ب//ا انج//ام نامهنگاریهای مربوط، خواس//تار واگ//ذاری واردات خودرو به اتحادیه فروش//ندگان خودرو باشد تا این اتحادیه نظارتهای الزم را ب//ر ورود ه//ر خ//ودرو ب//ه کش//ور داش//ته و هرگونه ثبتسفارش و واردات با نظر نمایشگاهداران انجام شود تا بازار از هرگونه خودرو اشباع نشده و خودروهایی وارد شود که نظر مصرفکننده را جلب کند.

بهطور قطع ایرانی شایسته بهترین است و نباید خودروهای بیکیفیت خارجی وارد ایران ش//ود. اگر هنگام ثبتس//فارش نظر اتحادیه نمایشگاهداران مدنظر قرار گیرد، این روند منجر ب//ه ورود خودروهای باکیفیت و پرتقاضا به بازار خواهد ش//د در این ش//رایط نیاز مصرفکنندگان تامین ش//ده و آرامشی به او داده میش//ود چراکه این اطمین//ان را به وجود میآورد خرید و فروش زیرنظر اتحادیه انجام خواهد شد و خودروهای واردات//ی از نظر کیفیت و اصالت، موردتایید کامل قرار خواهد گرفت.

بر این اس//اس ب//ه زودی این پیش//نهاد در دولت جدید به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.