حضور ایران در زنجیره جهانی تجارت خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

یک کارش//ناس صنعت خودرو گفت: همکاری مش//ترک با خارجیها راه میانبر به س//مت خودروس//از ش//دن ایران است و دول//ت نیز نش//ان داده که موافق مش//ارکت خارجی در این صنعت بوده و از آن حمایت میکند.

به گزارش خودروکار، حس//ن کریمیسنجری، با بیان اینکه دولت یازدهم تصویر و تفکری مناسب از ایران به خودروسازان خارجی ارائه کرده اس//ت، افزود: در حال حاضر خودروس//ازان خارج//ی به این باور رس//یدهاند ک//ه ایران مح//ل امنی برای س//رمایهگذاری بهش//مار میرود و این موضوع میتواند آنها را برای حضور در صنعت و بازار خودرو کشور بیشتر ترغیب کند.

این کارش//ناس ادام//ه میده//د: دولت پیامه//ای خوب و امیدوارکنن//دهای را به س//رمایهگذاران خارجی ارس//ال کرد و نتیجه آن، حضور شرکتهای مشهور خودروساز و قطعهساز و طراح دنیا در ایران بوده و در آینده هم خواهد بود.

به گفته کریمیس//نجری، میتوان گفت ترس خودروسازان خارجی برای حضور در ایران ریخته شده و این اتفاق میتواند مقدمات حضور ایران را در زنجیره جهانی تجارت خودرو فراهم کند.

او ابرازامی//دواری کرد که دولت بتواند با رفع برخی موانع به واسطه اصالح قوانین دس//ت و پاگیر، راه حضور خارجیها در خودروسازی کشور هموارتر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.