تحویل خودروهای پرمیوم دیاس با پالک

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

آرین موتور تابان نمایندگی رسمی دیاس فرانسه، برای ارائه خدمات ویژه به مشتریان پرمیومسوار خود، تحویل محصوالت این نشان خاص فرانسوی را بهصورت پالک شده آغاز کرد.

به گزارش پرشینخودرو، شرکت آرینموتور به منظور رفاه حال مش//تریان خ//ود و در انتظار ص//ف تحویل پالکگذاری نماندن آنه//ا، محصوالت خود را در زم//ان تحویل، بهصورت پالک شده در اختیار دی اسسواران قرار میدهد.

این ش//رکت جزو معدود واردکنندگان خودرویی اس//ت که این امکان را با وجود تمامی مشکالت این مسیر، فراهم کرده است.

ش//رکت آرینموتور، در حال حاض//ر خودروهای دیاس۴، دیاس ۳، دیاس ۵ الاس، دیاس ۵ و شاسیبلند دیاس ۶ با ش//رایط ویژه بهاره با تخفیف خرید نقدی تا ۳درصد ارزش خودرو و تس//هیالت بدون بهره ۲۱ م//اه و ۸۱ماه و همچنین ۴۲ماه با بهره ۸۱درصد عرضه میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.