«حلیمهجان» بیکار ندارد

تالش دولت یازدهم برای رونق اقتصادی روستاها

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

کارآفرینان روس//تای حلیمهجان در شهرستان رودبار استان گیالن با همت و تالش خود طبیعت روستا را صد چندان زیباتر کردهاند. در دل روستا میتوان معجزه اش//تغال و توسعه گردشگری را با تس//هیالت اندک دید و مانند آن را در دیگر نقاط کشور اجرا کرد.

در روستای حلیمه جان چندین طرح کارآفرینی اجرا شده است.

در این روس//تا 3۱ خانه بومگ//ردی برای اقامت گردش//گران، با کم//ک صن//دوق کارآفرینی امید ساخته و بازسازی شده و به تازگی به بهرهبرداری رسیده است.

به گزارش ایرنا، خانههای بومگردی در روستای حلیمهجان یادآور زیباترین خانههای سنتی استان گیالن هس//تند که فقط در تصاوی//ر قدیمی بهجا مانده از گذشته میتوان آنها را دید.

این خانهها به س//بک س//نتی تزئین ش//دهاند. پردهه//ای پارچ//های گلدار، پوش//ش حصیری در برخی از قس//متهای خان//ه، جانمایی ظرفهای گلی «گم//ج» و دیگر کارهای چوبی جلوه خاصی به خانهها داده اس//ت که میتوان//د فرصت خوبی برای گردش//گران ایجاد کند تا با سبک خانههای سنتی گیالن از نزدیک آشنا شوند.

در یکی از خانههای بومگردی، تنوری برپا شده و مادر خان//واده در آن نان میپ//زد و با وانتی که از طریق تس//هیالت کارآفرینی امید به صاحبخانه داده شده است، دستپختشان توزیع میشود.

صن//دوق کارآفرینی امید برخ//ی امکانات مانند کالس//که س//واری، قایق برای گ//ردش در دریاچه کوچ//ک این روس//تا، تجهیزات عکاس//ی، نانوایی صنعت//ی، آالچیقه//ای کلب//ه درخت//ی و برخی واحده//ای اقتصادی دیگر را در روس//تای حلیمه جان فراهم کرده است تا بتواند تمایل گردشگران را برای اقامت در این روستا افزایش دهد.

فروش//گاه صنایع دس//تی در این روستا مملو از زنان جوانی اس//ت که در حال تولید صنایع دستی محلیش//ان هس//تند. حصیربافی یک//ی از صنایع دستی گیالن اس//ت که با دستان ورزیده دختران این روستا بافته میشود.

لی//ال عزیزی، یک//ی از کارآفرینان روس//تا که با پوش//ش محلی مش//غول بهکار اس//ت، میگوید: درآم//دم از تولی//د صنایع دس//تی خوب اس//ت و از اینک//ه در ی//ک فعالیت اقتص//ادی حضور دارم خوشحالم.

وی از صن//دوق کارآفرینی امی//د ۰۰3 میلیون ریال تس//هیالت برای تولید صنایع دستی دریافت کرده است.

رزیتا سلیمی، یکی دیگر از زنان جوان این روستا اس//ت که در آیین گش//ایش طرحهای این روستا حضور داش//ت. وی گفت: توانایی انجام کار دارم و در صورتی که امکان استفاده از تسهیالت صندوق کارآفرینی را داشته باش//م میتوانم درآمد کسب کنم.

محمدرض//ا شیخاالس//المی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اس//تان گی//الن نیز گفت: تاکنون ۰۲6 طرح اشتغالزایی در استان گیالن با تسهیالت ۰5۱میلی//ارد ری//ال اجرا ش//ده و 6 ه//زار و ۰۰3 اشتغال حاصل این طرحها است.

شیخاالسالمی همچنین از طرح «هر روستا، یک محصول و یک کارخانه» نام برد و گفت: تعدادی از روستاهای استان گیالن به پرورش ماهی خاویاری مشغول هستند.

وی توضیح داد: ماهیان خاویاری در آب شور در مدت ۴۱سال و در آبهای شیرین در مدت 9سال به بهرهبرداری میرسند. خاویار این نوع ماهی بازار خاص خود را دارد.

مدیرعام//ل صن//دوق کارآفرینی اس//تان گیالن اف//زود: دهنه سرش//یجان و اس//طلخجان ازجمله روس//تاهای بدون بیکار اس//تان گیالن هستند که در 3 س//ال و نیم گذشته با تسهیالتی که از سوی صندوق کارآفرینی امید دراختیار آنها نهاده ش//ده است توانستهاند اشتغال وسیعی در روستاها ایجاد کنند.

وی گفت: در روس//تای اسطلخجان با تسهیالت ۰۴۲ میلیارد ریالی توانس//تهایم ب//رای ۰3 نفر در صنعت فرشبافی اشتغال ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: رس//توران سنتی، قایقسواری در حاشیه اس//تخر بزرگ روستا، خانههای بومگردی، کاش//ت سبزی، بس//تهبندی حبوبات، پرورش گل و ایج//اد گلخان//ه، تولید و فروش صنایع دس//تی، عکاس//خانه سنتی از جمله طرحهایی است که در روستای اسطلخجان راهاندازی شده است.

گروه صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.