کارتون روز

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مطبوعات: سرانه مطالعه در ایران بین 6 تا 12 دقیقه در شبانهروز است

طرح: حسین علیزاده، گسترش صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.