بازتاب گسترده توییت ظریف در رسانههای فرانسه

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و مطبوعاتی(

مدیرمسئول: ناصر بزرگمهر

)

واکنش توییتری محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که ادعاهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری امریکا علیه کشورمان در ریاض را سیاستی برای دوش//یدن ثروت عربستان نامیده اس//ت، در رسانههای فرانسوی به صورت گس//ترده بازتاب داش//ت. به گ//زارش ایرنا، در نخس//تین اقدام، خبرگزاری فرانس//ه گزارش//ی از واکنش توییتری وزیر امور خارجه ایران را منتشر کرد و در گام بعدی بسیاری از تارنماهای خبری فرانسوی زبان همچون «فیگارو»، «لو سوار»، «۰۲مینوت»، «سود اینفو»، «لکسپرس»، «َل مینوت»، «لکرووا» و «َل َکپیتال» آن را بازتاب دادند.

خبرگزاری فرانس//ه در این زمین//ه با تیتر«ای//ران میگوید که ترامپ میخواهد پول عربس//تان را بدوشد» نوش//ت: «محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در یک پیام توییتری اعالم کرد حملههای طراحی شده دونالد ترامپ، رییسجمهوری امریکا علیه کشورش، القاکننده این مطلب است که واشنگتن میخواهد پول عربستان سعودی را بدوشد.»

در این خبر به نقل از وزیر امور خارجه ایران آمده است: «ایران - که تازه یک انتخابات واقعی را پشت سرگذاشته است – از سوی رییسجمهوری امریکا در آن «مهد دموکراسی و میانهروی» مورد حمله قرار میگیرد. آیا این سیاست خارجی است یا تنها دوشیدن ۰۸۴ میلیارد دالر از عربستان سعودی؟» خبرگزاری فرانسه میافزاید: «واشنگتن و ریاض در نخستین روز بازدید ترامپ از عربس//تان، قرارداد بس//یار هنگفت چندصد میلیارد دالری که ۰۱۱ میلیارد دالر آن مربوط به خرید تسلیحات نظامی امریکا از سوی عربستان سعودی میشود را امضا کرد.»

تلفن: 82190 - نمابر: -88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 سازمان آگهیها: 88722732-3 - نمابرآگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 - روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه آزادگان شماره 26 کد پستی 1586733811 روابط آگهی: امور استانها: چاپخانه: شرکت چاپ رواق روشنمهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.