آری دوباره به جمهوری اسالمی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

چن//د روز از برگ//زاری یک//ی از بزرگتری//ن رویداده//ای تاری//خ ملت ایران گذش//ته اس//ت. مردم ای//ران از روزه//ا قبل خ//ود را آم//اده کردهاند ت//ا در ای//ن آزم//ون ب//زرگ مقتدرانه ش//رکت کنند و حماس//های ماندگار را ب//ه ثبت برس//انند ک//ه در روزهای پایانی ش//اهد اوجگی//ری رقابتهای انتخاباتی نامزدهای ریاستجمهوری بودیم. ام//روز با همه بدگوییهایی که رس//انههای معاند و خارج//ی انجام دادند و همراهیهای//ی که در برخی اردوگاههای سیاس//ی داخلی با این جریان ضدانقالب ش//د شاهد حضور باش//کوه و بینظیر مردم در انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری و پنجمین دوره ش//وراهای اس//المی شهر و روس//تا بودیم. در همه جای ایران حضوری بیس//ابقه در اس//تقبال از نامزدها دیده میش//د که یکی خادم حضرت علیابن موس//یالرضا(ع) بزرگترین س//مت عمرش بود و دیگری رییسجمهوری وقت. حضور بسیار با شکوه مردم معتقد و انقالبی ایران در انتخابات و لبیک به فرمان رهبر انقالب اس//المی را باید خروش انقالبی در روز 9۲ اردیبهش//ت دانست. خروشی که نهتنها عزت کشور را حفظ کرد بلکه هیمنه پوش//الی و توخالی تمام ضدانقالبها و دش//منان را که در رأس آنها صهیونیس//تها و مس//تکبران قرار دارند، نیز نیس//ت و ناب//ود کرد. امروز م//ردم انقالبی ایران با تفکر انقالبی، عالج کش//ور خود را تحق//ق اقتصاد مقاومتی میدانند که این مه//م بدون تفکر، مدیریت و اقدام انقالبی و دخالت مردم در اداره امور امکانپذیر نخواهد بود. ایرانیان انقالب اسالمی را دوست دارند و با فرمان رهبر انقالب در مقابل هر جریان خارجی و داخلی که بخواهد انقالب را نادیده بگیرد و اراده و خواست ملت را نبیند، میایستند.

امی//دوارم آنها که ناخواس//ته و ناآگاهانه کنار م//ردم در این رقابت که درحقیق//ت رقاب//ت درون خانوادگ//ی فرزندان انق//الب و اعضای جبهه مستضعفان بود قرار نگرفته و سعی بر سیاهنماییها داشتند، به دامن ملت بازگشته، اعتدال را پیشه گیرند و دور از تندرویهای افراطی، طوری عمل کنن//د که در آینده مجبور نش//وند راه ضد انقالبه//ا را ادامه دهند. امروز این انتخابات را میتوان همهپرس//ی دیگری برای کشور دانست که با رای یکپارچه آری ملت روبهرو ش//د. امیدوارم رفع مشکالت اقتصادی، تالش برای شکوفایی اقتصاد، تحقق تولید ملی، ایجاد شغل، درمان و تحصیالت رایگان، بهبود معیش//ت مردم، اصالح امور فرهنگ//ی در دولت دوازدهم بیش از هر دولت دیگری مشهود باشد.

محمدعلی روشن کارشناس رسانه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.