مشکالت‌با‌ادغام‌یا‌تفکیک‌حل‌نم‌یشود

واکنشفعاالنبخشخصوصینسبتبهتصمیمدولتمبنیبرتفکیکوزارتخانهصنعت،معدنوتجارت

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

دول//ت دوازدهم با الیحهای که در روزهای آینده به مجلس ش//ورای اس//المی ارائه خواهد کرد سعی دارد با تفکیک ۳وزارتخانه کابینه خود را به ۰۲ وزارتخانه افزایش دهد. مع//اون پارلمانی رییسجمهوری در هفته جاری با اعالم این خبر یکی از وزارتخانههای تفکیکی را وزارت صنعت،معدن و تجارت اعالم کرد.براساس الیحه دولت بناس//ت وزارت صنعت، معدن و تج//ارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تبدیل ش//ود. در تیر س//ال ۰۹۳۱ ب//ود که پس از تصویب مجلس ش//ورای اس//المی دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با هدف کوچکس//ازی دول//ت و مقابله با موازیکاری در س//اختار اداری و اجرایی دولت ادغام شدند؛ امری که در زمان خود با واکنشهای متعددی روبهرو شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.