گزارش‌روز

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

عرض//ه خودرو در ب//ورس کاال که تنها بیش از یک هفته از آن میگذرد، رویکرد تازهای در صنعت خودرو اس//ت که میتواند ضمن تامین نقدینگی موردنیاز خودروس//ازان آنه//ا را یک گام به حذف قیمتگذاری دس//توری صنع//ت خودرو نزدیک کند. از آنجا که ش//ورای رقابت با نامنهادن انحصار در صنعت خودرو، کار قیمتگذاری در این صنعت را برعهده گرفته اس//ت، این انتظار میرود ورود خودروها به بورس کاال منجر به زمینه کشف واقعی محصوالت خودروس//ازان و درنهایت شفافیت شود و در این شرایط قیمت نهایی خودرو مشخص میشود و خودروساز میتواند اتهام گرانفروشی که همواره به او نس//بت داده میش//ود را از بین ببرد، بنابراین این امر تالشی برای خروج از قیمتگذاری خودرو از ش//ورای رقابت اس//ت. بر این اساس اگرچه عرضه خودرو در بورس کاال میتواند معایبی برای خودروساز داشته باش//د اما مهمترین مزیت آن کش//ف نرخ کاالهای انحصاری و ایجاد رقابت در بازار خودرو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.