تخصیص بیش از 20 میلیارد ریال اعتبار به زیرساختهای شهرک صنعتی نائین

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات زیرس//اختی مناسب و باکیفیت به صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی استان، از عزم ویژه این شرکت برای توسعه و رونقبخشی به شهرک صنعتی نائین در سال ۶۹ با تخصیص بیش از ۰۲ میلیارد ریال اعتبار خبر داد.

به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از اصفهان، محمدجواد بگی در نشست با هیاتمدیره ش//رکت خدماتی شهرک صنعتی نائین با اشاره به نامگذاری سال ۶۹ به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال از سوی رهبر معظم انقالب، توسعه پای//دار و همهجانبه اس//تان را یکی از راهکارهای اصل//ی تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: با توجه به مش//کالت و بحران کمآبی استان که بخش شرقی اس//تان را بیش از س//ایر نواحی تحتتاثیر قرار داده است، به منظور ایجاد توسعه و اش//تغال پایدار در نواحی ش//رق استان مانند شهرستان نائین، ناگزیر به توسعه صنعت، معدن و گردشگری در این نواحی هستیم. مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان اصفهان ایجاد اش//تغال پایدار در مناطق شرقی استان را یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد توس//عه اجتماعی و تامین امنیت در این ناحیه عنوان کرد و افزود: بدون شک شهرک صنعتی نائین میتواند یکی از مهمترین رکنهای ایجاد توسعه صنعتی و اشتغال دراین شهرستان باشد که به همین منظور شرکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان اصفهان با توجه ویژه به این شهرک، در سال ۶۹ با تصویب اعتباری افزونبر ۰۲ میلیارد ریال، توس//عه زیرساختهای این شهرک را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.

وی تامین آب موردنیاز واحدهای صنعتی، بهس//ازی شبکه توزیع آب، تاسیس س//اختمان اداری و نگهبانی، ایجاد منبع زیرزمینی آب ش//هرک، اصالح ش//بکه روش//نایی و ایجاد ایستگاه گاز در شهرک صنعتی نائین به همراه عملیات خاکی حاش//یه ش//هرک را از اهم برنامههای این ش//رکت در س//ال ۶۹ اعالم کرد و از تخصیص یک خودروی آتشنشانی در آغاز سال 7۹ به این شهرک خبر داد.

محمدج//واد بگ//ی همچنین با اش//اره به در نظ//ر گرفتن ش//رایط ویژه برای جذب س//رمایهگذار در ش//هرک صنعتی نائی//ن تصریح کرد: به منظور تش//ویق س//رمایهگذاران، پرداخ//ت نق//دی را از ۰۳ درصد به ۰۱ درص//د کاهش و تعداد اقساط را به ۸٤ قسط افزایش دادیم که همه این مشوقها مشروط بر بهرهبرداری واحد صنعتی توسط سرمایهگذار در موعد مقرر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در ادامه ایجاد بستر مناسب برای استقرار واحدهای کارگاهی و صنفی مزاحم شهری در شهرک صنعتی نائین را از دیگر اولویتهای این ش//هرک ذکر کرد و گفت: با توجه به فاصله ناچیز ش//هرک صنعتی به شهرس//تان نائین، این شهرک بس//تر مناسبی برای میزبانی و استقرار اصناف و واحدهای کارگاهی مزاحم شهری خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.