پارس تندر 4ستاره شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

در جدیدترین رده بندی کیفی خودروها در اردیبهشت ۶۹، پارس تندر پارس خودرو، مانند رنو س//اندرو و کیا س//راتو از محصوالت گروه خودروس//ازی سایپا، موفق به دریافت ٤ ستاره کیفی از ٥ ستاره شد. به گزارش سایپانیوز، جدیدترین گزارش کیفی خودروهای داخلی در س//ال ۶۹ در حالی از سوی شرکت بازرسی کیفیت و اس//تاندارد ایران (IQSI)منتشر ش//ده که مهمترین تغییرات کیفی در بخش خودروهای س//بک مربوط به پارس تندر است به طوری که این خودرو در اردیبهش//ت با کس//ب یک ستاره بیشتر، ٤ ستاره شده اس//ت. بر اساس آخرین گزارش ارزش//یابی کیفی خودروهای داخلی در اردیبهش//ت امس//ال، در س//طح قیمتی٥۲ ت//ا ۰٥ میلیون تومان، ۸۱مدل خودرو م//ورد ارزیابی قرار گرفتند که پارس تندر پارس خودرو همانند رنو س//اندرو دیگر محصول این شرکت موفق به کس//ب ٤ ستاره کیفیت شد. بنابراین گزارش در سطح قیمتی۰٥ تا ٥7 میلیون تومان، ۶ مدل خودرو از س//وی شرکت بازرس//ی کیفیت و استاندارد ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند که برلیانس اچ ۰۳۳ دیگر محصول پارس خودرو ۳ ستاره کیفی از ٥ ستاره را در این رده قیمتی کسب کرده است.

برپایه این گزارش در سطح قیمتی ٥7 تا ۰۰۱ میلیون تومان، کیاسراتو سایپا نیز در ادامه روند بهبود کیفیت همانند ماههای قبل، ٤ ستاره کیفیت از ٥ ستاره را کس//ب کرده است. این گزارش میافزاید، در بخش خودروهای گروه سنگین، کش//ندههای ولوو اف اچ ۰۰٥ و اف اچ ۰۶٤ از محصوالت س//ایپادیزل ٤ س//تاره کیفی را از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بهدست آوردند. پیش از این ش//رکت پارس خودرو براساس ممیزیهای انجام شده از سوی شرکت رنو، موفق به کسب عنوانهای مختلفی از جمله نشان سبز رنو شده که نشان دهنده اهتمام و تعهد مجموعه گروه خودروسازی سایپا در تولید محصول با کیفیت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.