کمبود 4 هزار مگاواتی برق در زمان پیک

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توانیر گفت: با توجه به پیشبینیهای مطرح شده مبنیبر افزایش ٥/۱ درجهای دمای هوا در تابستان امسال نسبت به مدت مش//ابه پارس//ال، مصرف برق در ساعتهای پیک (اوج مصرف) به ۸٥ هزار مگاوات میرس//د. علیرضا احم//دی یزدی در گفتوگو با ایرن//ا افزود: با در نظر گرفتن ۸درصد رش//د س//االنه مصرف برق در کشور، امس//ال پیشبینی شده که نیاز به انرژی الکتریکی به حدود 7٥ هزار مگاوات برس//د که اگر این حالت اتفاق بیافتد، ۳ هزار و ۰۰۳ مگاوات کمبود تولید خواهیم داش//ت. وی اضافه کرد: اگر میزان دما ٥/۱ درجه افزایش پیدا کند، نیاز مصرف به ۸٥ هزار مگاوات میرس//د ک//ه با توجه به میزان تولید ۳٥ تا ٤٥ هزار مگاواتی تولید برق، در مجموع حدود ٤ هزار مگاوات در زمان پیک، کمبود خواهیم داشت. احمدی یزدی گفت: وزارت نی//رو مش//وقهایی را برای برای جبران کمبود ب//رق در زمان اوج مصرف در نظر گرفته و مشترکان مختلف صنعتی، کشاورزی، خانگی ...و میتوانند با بکارگیری راهکارهایی هم به جلوگیری از خاموش//ی درشبکه برق کشور کمک کنند و هم مشمول پاداشها و تخفیفهای همکاری با وزارت نیرو شوند. کل دفتر مدیریت مصرف برق ش//رکت توانیر افزود: مش//ترکان با هم//کاری در مدیریت پیک بار، مش//مول پاداشهایی قابل توجه ش//دهاند؛ یکی از طرحهای همکاری مشترکان صنعتی با وزارت برق، همکاری در زمان تعطیالت و تعمیرات س//االنه اس//ت که امس//ال دوازدهمین س//ال اجرای این طرح را میگذرانیم؛ سال گذشته ۳ هزار و ۰۰٥ مشترک صنعتی با این طرح همکاری کردند و از محل همکاری با این طرح ۰۰۹میلیارد ریال پاداش گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.