ایدرو در پی رفع فرسودگی در صنایع

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به تازگی اعالم کرده درصدد ارائه طرحی است که با اجرای آن بتوان به رفع فرس//ودگی در کش//ور کمک کرد. رییس سازمان گسترش و نوس//ازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال آماده کردن و ارائه طرحی به دولت برای کمک به نوسازی صنایع است.

منصور معظمی همچنین به تولد و مرگ بنگاههای صنعتی اشاره کرد و گفت: وقتی یک صنعت و بنگاهی ایجاد میشود به معنای این نیست که باید برای همیشه باشد، این بنگاه تا زمانی که با شرایط روز مطابقت داشته باشد به فعالیت خود ادامه میدهد. معظمی افزود: یک بنگاه اقتصادی به طور حتم از نظر فناوری، س//رمایه و از همه مهمتر بازار باید خود را بهنگام کند که در این صورت میتواند به حیات خود ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.