مدیریت‌پيش‌داوري

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

معلم//ي به یک پس//ر 7 س//اله ریاضي درس ميداد. یک روز که پس//ر پیش معلم آمده بود، معلم ميخواس//ت شمارش و جمع را به پسرک آموزش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.