قراردادهای متنوع ایدرو با اروپاییها

«تیر» طرح دانشبنیان آبشیرینکن ممبران افتتاح میشود

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

رییس هیاتعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از افتتاح تصفیه آبهای زائد و ش//یرین کردن آب ش//ور دریا با عنوان طرح ممبران در تیر سال جاری خبر داد. منصور معظمی، معاون وزیر و رییس هیات عامل س//ازمان گسترش و نوسازی صنایع ای//ران (ایدرو) در گفتوگو با پایگاه خبری گس//ترش با بیان اینکه ایدرو درحالحاضر برنام//های ب//رای همکاری با کش//ور قطر ندارد، بی//ان کرد: قرارداده//ای متنوعی در بخشهای مختلف صنعتی با کش//ورهای اروپایی و مش//ارکت با عمان در دس//تور کار ایدرو قرار گرفته اس//ت. وی افزود: این قراردادها در حوزههای مختلف خودرو، ساخت گیربکس اتوماتیک، س//اخت توربینهای افکالس، کشتیسازی، ساخت الستیک، بیو اتانول است. به گفته معظمی، این قراردادها در سال ۵۹ منعقد شده است و فعالیت اجرایی آنها برای سال ۶۹ در ایدرو دنبال میشود. رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوس//ازی صنایع ایران در ادامه به طرح تصفیه آبهای زائد و ش//یرین کردن آب شور دریا با موضوع راهاندازی طرح ممبران اشاره کرد و گفت: این طرح با همکاری دانشگاه صنعتیشریف و ش//رکتهای دانشبنیان برای نخستینبار در کشور اجرا میشود که تیر سال جاری افتتاح خواهد شد.

گفتنی اس//ت، از آنجایی که ایران در مجاورت دریای خلیجفارس قرار دارد میتوان برای تامین بخش//ی از آب موردنیاز از آبش//یرینکنها اس//تفاده کرد. از این رو، طرح تصفیه آبهای زائد و ش//یرین کردن آب ش//ور دریا با موضوع راهاندازی طرح ممبران از س//وی ایدرو و همکاری دانش//گاه صنعتیش//ریف در دس//تور کار ایدرو قرار گرفت. روشهای مختلفی برای ش//یرین کردن آب دریا وجود دارد که بهترین روش ش//یرین کردن آب اس//تفاده از فیلترهای ممبرانی یا غشای تصفیه آب است که ایده اولیه تولید کارخانه براساس فیلترهای ممبرانی از سال ۸۸ در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مطرح شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.