۰۴شرکت دانشبنیان سالمت، صادرات دارند

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مدیرکل دفتر توس//عه فناوری س//المت وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال تعریف روابط خوبی با شرکتهای اروپایی هستیم، گفت: از بین 02۹ ش//رکت دانشبنیان فعال در حوزه سالمت، 200 شرکت دارای محصول در بازار هستند؛ همچنین از ای//ن تعداد، محصول 40 ش//رکت نیز در عرصه بینالمللی به فروش میرسد.

حس//ین وطنپور در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به وجود ۹ اتاق تمیز در سطح دانشگاههای علوم پزش//کی کش//ور، اظهار کرد: 7 اتاق تمیز همکار نیز همچون انس//تیتو رازی، انستیتو پاستور جهاد دانش//گاهی، مهندس//ی ژنتیک، مرک//ز تحقیقات پلیمر و غیره داریم که به طور کلی میتوان گفت ۵1 اتاق تمیز در اختیار حوزه سالمت برای تولید محصوالت دانشبنیان است.

مدیرکل دفتر توس//عه فناوری س//المت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در تمام 4۶ دانش//گاه علوم پزشکی کشور نیز حداقل یک مرکز رش//د داریم اما با توجه به اینکه در برخی از دانش//گاهها بیش از یک مرکز رشد وجود دارد، در حال حاضر 74 مرکز رشد مربوط به حوزه سالمت در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: یکی از این مراکز رش//د در کیش با عنوان مرکز بینالمللی کیش مس//تقر است که برای استقرار ش//رکتهای دانشبنیان خارجی یا ایرانیان مقیم خارج از کش//ور که مایل هستند در کیش مستقر شوند، فعال است.

وطنپور همچنین با اش//اره به روند افزایش//ی تع//داد ش//رکتهای دانشبنیان به ط//ور ماهانه گف//ت: تعداد ش//رکتهای دانشبنی//ان فعال در حوزه س//المت از بین 3 هزار شرکت دانشبنیان موجود در کش//ور، 02۹ ش//رکت است که 200 شرکت دارای محصول در بازار هستند؛ همچنین از ای//ن تعداد، محصول 40 ش//رکت نیز در عرصه بینالمللی به فروش میرسد.

حرک/ت مراک/ز تحقیقاتی به س/مت ‹ محصولمحوری

مدیرکل دفتر توس//عه فناوری س//المت وزارت بهداش//ت، درم//ان و آموزش پزش//کی با اش//اره به مراک//ز تحقیقاتی، اظهار ک//رد: در حال حاضر ح//دود 0۵7 مرک//ز تحقیقاتی در دانش//گاههای مختلف مستقر هس//تند که به تازگی با برگزاری نشس//تهایی با روس//ای مراکز در تالش هستیم تحقیق//ات آنه//ا را به ط//رف محص//ول محوری س//وق دهیم؛ البته مرکز تحقیقات غدد نخستین محصول خود را به بازار ارائه داد و در حال حاضر نیز مراک//ز کودکان، اورولوژی، چش//م و لیزر نیز پروژههایی در حوزه فن//اوری دارند که امیدواریم به ارائه محصول منجر شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از این پروژهها تا پایان س//ال تحقق مییابد، به پارکهای علم و فناوری حوزه سالمت اش//اره کرد و افزود: پیرو توافقنامه منعقد ش//ده با وزارت علوم، تمام پارکهای علم و فن//اوری ب//رای ش//رکتهای دانشبنیان حوزه سالمت قابل دسترسی هستند.

وطنپور تصریح ک//رد: اما به صورت اختصاصی برای حوزه س//المت 3 پارک علم و فناوری داریم ک//ه یکی از این پارکها در پارک فناوری پردیس ادغام ش//ده اس//ت، یک پارک دیگر در ش//یراز و دیگری برای دانش//گاه علوم پزش//کی ایران است. درواق//ع زمینه//ا و مجوزها گرفته ش//ده و قرار اس//ت این پارکها را تا پایان س//ال برای پذیرش شرکتهای دانشبنیان آمادهسازی کنیم.

مدیرکل دفتر توس//عه فناوری س//المت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با بیان اینک//ه قصد داریم به تدریج بخش خصوصی را در حوزه تاس//یس مراکز رشد و استقرار و حمایت از شرکتهای دانشبنیان تقویت کنیم، اظهار کرد: برنامه داریم در این راستا روابط قانونی را گذرانده و مصوبههای الزم را دریافت کنیم تا شرکتهای بزرگ صنعتی که توانمندی خوب مالی هم دارند و میتوانند مراکز رش//د خصوصی داشته باشند، وارد این حوزه ش//وند و ش//رکتهای کوچکتر را زیر چتر خود مورد حمایت قرار دهند.

در ح/ال تعری/ف رواب/ط خوب/ی ب/ا ‹ شرکتهای اروپایی هستیم

وی همچنی//ن ب//ه بح//ث بینالملل//ی کردن نی//ز اش//اره ک//رد و گف//ت: از طریق حض//ور در نشس//تهای بینالمللی و س//فرهای نمایندههای دولته//ای مختلف به ایران، در پی این هس//تیم که شرکتهای دانشبنیان خارجی را به داخلیها وصل کنیم که البته هماکنون تعداد محدودی از شرکتها وصل شدهاند؛ اما باید این میزان افزایش یابد.

وطنپ//ور تصری//ح ک//رد: رواب//ط خوب//ی را با کش//ورهای کرهجنوبی، مالزی، لهس//تان و آلمان در حوزه فناوری داریم، همچنین در حال تعریف روابط خوبی با کشورهای اروپایی هستیم که اگر تحقق یابد، میتوانیم شرکتهای دانشبنیان خود را به شرکتهای اروپایی و امریکایی وصل کنیم.

مدیرکل دفتر توس//عه فناوری س//المت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: استقبال از طرف کشورهای خارجی زیاد است؛ زیرا دانش و توانمندی داخلی ما فوقالعاده است که اگر برای این نوع فعالیتها مقداری فضای مناس//ب داشته باشیم، بهطور قطع استقبالها بیشتر میشود.

وی اظهار کرد: سال پیش نشستهای فناوری متعددی با نمایندگان کشورهای خارجی همچون انگلی//س، کرهجنوب//ی، مال//زی، اندون//زی و کوبا داشتیم و افزونبر 20 تفاهمنامه در حوزه فناوری منعقد کردیم.

وطنپور تصری//ح ک//رد: در تفاهمنامههایی که وزارت بهداشت با کشورهای مختلف دارد، پیوست فن//اروی را نی//ز اضافه کردهایم؛ ب//ه همین دلیل نشس//تهای متعددی را در ایران با ش//رکتهای خارجی داش//تیم که به تازگی نیز با حدود 0۵1 نفر از شرکتهای مختلف ایتالیا نشست و مذاکره برگزار کردیم.

مدیرکل دفتر توس//عه فناوری س//المت وزارت بهداش//ت، درمان و آموزش پزش//کی خاطرنشان ک//رد: در س//الهای آین//ده در صورت گش//ایش بی//ش از پیش فضا میتوانیم روابط ش//رکتهای دانشبنی//ان خ//ود را با ش//رکتهای دانشبنیان خارجی بیشتر کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.