ریلسازان توان خود را اعالم کنند، مانع واردات میشویم

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

با اینکه در داخل کش//ور ظرفیتهای بس//یاری برای ریلسازی وجود دارد اما س//ازمانهای متولی این امر در کشور هنوز ترجیح میدهند نیازهای این حوزه را از طریق واردات برطرف کرده و استفاده از توان داخلی اولویت نخست آنها نباشد. این اتفاق عالوه بر اینکه باعث میش//ود اش//تغال و سوددهی این صنعت در داخل کشور به خطر افتد، ارز بسیاری را نیز از ایران خارج میکند که به طور حتم به نفع اقتصاد کشور نبوده و با برخی بندهای اقتصاد مقاومتی نیز در تضاد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.