کاهشفشاربرتولید باشفافیتمالیاتی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

نق//اط ضعف و مثب//ت وزارت ام//ور اقتصادی و دارایی در 4 س//ال گذش//ته مهمترین هدف برای منتقدان و حامیان حس//ن روحانی است، منتقدان از یک سو عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی را نوک پیکان انتقادهای خود قرار دادهاند و از سوی دیگ//ر حامیان دول//ت نقاط مثبت ای//ن وزارتخانه را برگ برن//ده کارنامه دول//ت میدانند. به همین دلیل است که این وزارتخانه یکی از پرچالشترین وزارتخانههای ایران در 4 سال گذشته بوده است.

براس//اس اظه//ارات کارشناس//ان وضعی//ت اقتص//ادی کش//ور را میت//وان متاث//ر از دو بخش سیاس//تگذاریهای دولت//ی و عوام//ل خ//ارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی دانس//ت. به همین دلی//ل در مقابل عدهای از کارشناس//ان که وزارت اقتص//اد را به چوب نقدگرفتهاند، برخی دیگ//ر معتقدند عملکرد ای//ن وزارت مثبت بوده و ضعفهای موجود ناش//ی از عوامل خارج از اختیار آن اس//ت. یکی از مهمترین ای//ن عوامل فرارهای مالیات//ی اس//ت. در حال حاضر ح//دود 40 درصد اقتصاد کش//ور، زیرزمینی اس//ت که به شکلهای مختل//ف از پرداخت مالیات فرار میکنند و همین امر منجر به فش//ار تولید ب//رای تامین درآمدهای مالیات//ی ش//ده و در مواردی مانع اجرای درس//ت قوانی//ن مالیات//ی از جمل//ه مالی//ات ارزش افزوده ش//ده اس//ت. فرارهای مالیاتی از جمل//ه مواردی اس//ت که کارشناسان معتقدند بخش//ی از آن در چارچوب سیاستهای دولتی و بخشی از آن خارج از اختیارات این وزارتخانه اس//ت. با این حال باید در نظر داش//ت که برخی سیاس//تها چه از طرف وزارت اقتص//اد اجرا ش//ده باش//د و چ//ه از طرف عوامل خارج//ی، به تولیدکنن//دگان و صنعتگران آسیبهایی وارد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.