المپ چینی در بستهبندی ایرانی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

المپها به چند دس//ته تقس//یم میش//وند: رش//تهای، کممصرف و ؛LED المپهای رشتهای حرارت زیادی تولید میکنند. المپهای کممصرف هم با توجه به وجود گاز فلورسنت در آنها، خطرناک هستند. المپهای LED نیز چند سالی است که تولید میشود. تولید این نوع المپها چند سال اخیر در سراسر دنیا بسیار پیشرفت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.