کاهش فشار بر تولید با شفافیت مالیاتی

در‹بررسی‹عملکرد‹وزارت‹امور‹اقتصادی‹و‹دارایی‹در‹بخش‹صنعت‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

نقاط ضعف و مثب//ت وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۴ س//ال گذش//ته مهمترین هدف برای منتقدان و حامیان حس//ن روحانی اس//ت، منتقدان از یک س//و عملکرد وزارت ام//ور اقتصادی و دارایی را نوک پیکان انتقاده//ای خود قرار دادهاند و از س//وی دیگر حامیان دول//ت نقاط مثبت این وزارتخانه را برگ برنده کارنامه دولت میدانند. به همین دلیل است که این وزارتخانه یکی از پرچالشترین وزارتخانههای ایران در ۴ س//ال گذشته بوده است.

براس//اس اظهارات کارشناس//ان وضعیت اقتصادی کشور را میتوان متاثر از دو بخش سیاستگذاریهای دولتی و عوامل خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی دانس//ت. به همین دلی//ل در مقابل عدهای از کارشناسان که وزارت اقتصاد را به چوب نقدگرفتهاند، برخی دیگر معتقدند عملکرد این وزارت مثبت بوده و ضعفهای موجود ناش//ی از عوامل خارج از اختیار آن اس//ت. یکی از مهمترین این عوام//ل فرارهای مالیاتی اس//ت. در حال حاضر حدود ۰۴ درصد اقتصاد کشور، زیرزمینی اس//ت که به ش//کلهای مختلف از پرداخت مالیات فرار میکنند و همین امر منجر به فش//ار تولید برای تامین درآمدهای مالیاتی شده و در مواردی مانع اجرای درس//ت قوانین مالیاتی از جمله مالیات ارزش افزوده شده است.

فراره//ای مالیات//ی از جمل//ه م//واردی اس//ت ک//ه کارشناس//ان معتقدن//د بخش//ی از آن در چارچ//وب سیاس//تهای دولتی و بخشی از آن خارج از اختیارات این وزارتخانه است.

با این حال باید در نظر داش//ت که برخی سیاستها چ//ه از طرف وزارت اقتصاد اجرا ش//ده باش//د و چه از طرف عوامل خارج//ی، به تولیدکنندگان و صنعتگران آسیبهایی وارد کرده است.

فرار مالیاتی، نبود سیس//تم ش//فاف مالیات، اجرای نادرس//ت قانون مالی//ات ارزش اف//زوده و دیگر موارد اینچنین//ی از مهمتری//ن مطالب//ات تولیدکنندگان و صنعتگران اس//ت که معتقدند با وجود برخی اقدامات مثبت دولت هنوز سیاس//تهای اجرایی فش//ار زیادی ب//ر تولی//د وارد کرده و منجر به آس//یبهای جدی به صنعت شده است.

‹فشار‹نبود‹شفافیت‹مالیاتی‹بر‹صنعت ‹

عبدالوهاب س//هلآبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تج//ارت درباره وضعیت اقتص//ادی صنعتگران در ۴ سال گذشته به گسترش صنعت گفت: تولیدکنندگان در ۴ س//ال گذش//ته در بخش صنعت، مالیات، ارزش افزوده و موارد اینچنینی مطالباتی داش//تند که اجرا نشد. در بخش صنعت انتظارات بخش خصوصی بیشتر از چیزی بود که اجرا ش//ده و باید ب//ه این موضوعات اهمیت بیشتری داد.

وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته مشکالتی ب//ود، توضیح داد: در ش//رایط اقتصادی ای//ران نیاز به ارزآوری بیش//تری وج//ود دارد و در این زمینه فروش نفت از اهمیت ویژهای برخوردار است. با این حال نباید فراموش کرد که تولیدکنندگان نیاز به شفافیت مالیات دارند تا مشکالت صنعت و تولید برطرف شود.

ریی//س خانه صنع//ت، معدن و تجارت ب//ا تاکید بر عدالت مالیاتی توضی//ح داد: عواملی که در این زمینه نق//ش دارند بای//د فضا را به س//مت عدال//ت مالیاتی حرک//ت دهند و ب//رای تولیدکننده تفاوت//ی ندارد که این نابرابریها از طرف وزارتخانه اعمال شود یا عوامل خارج از وزارت اقتصاد در آن دس//ت داش//ته باش//ند. چنین سیاس//تهایی از طرف هر نهادی که باش//د به بخش تولید و صنعت در کشور آسیب وارد میکند.

‹درآم ‹دهای‹بادآورد ‹های‹که‹بر‹باد‹رفت ‹

علیاکب//ر نیکواقبال، کارش//ناس اقتص//ادی و عضو هیات علمی دانش//کده اقتصاد دانش//گاه تهران درباره جای//گاه وزارت اقتص//اد و عملک//رد آن در تامی//ن درآمده//ای دولت به گس//ترش صنع//ت گفت: وزارت اقتصاد در تمام کش//ورها از اهمی//ت ویژهای برخوردار است و سیاس//تگذاریهای اقتصادی باید به گونهای باشد که اس//تقالل این وزارتخانه حفظ شود. در ایران متاسفانه وزارت اقتصاد هنوز به این نقش دست نیافته و عوام//ل خ//ارج از ای//ن وزارت در ام//ور اقتصادی و سیاستگذاری این حوزه دخالت میکنند.

نیکواقبال با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف این وزارتخان//ه اخذ درآمد ب//رای دولت و همچنین مخارج بودجهای اس//ت اظهارک//رد: این موضوع ب//ه ویژه در اقتصاد دولتی ما اهمیت دارد که سازمانهای بسیاری در بخشه//ای دولتی اداره میش//وند. برای بررس//ی عملک//رد وزارت اقتصاد و به طور کل//ی تیم اقتصادی دولت باید به مس//یری که اقتصاد ایران قبل از ۴ سال گذش//ته و به ویژه در جریان دو دولت نهم و دهم طی کرد، توجه کنیم. اقتصاد ایران در آن دو دولت وضعیت نامناس//بی یافت و برای تایی//د این موضوع میتوان به شاخصهای اقتصادی در پایان آن دو دولت اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه این وضعیت در حالی است که در آن زم//ان بیش از ۰۰۸ میلی//ارد دالر درآمد نفتی حاصل شد افزود: هیچگاه مشخص نشد این درآمدهای نفتی چگونه و در کجا هزینه ش//دهاند. از س//وی دیگر آن دو دول//ت اقداماتی انجام داد که اثرات منفی برای اقتصاد ایران داش//ت؛ ۳۲ میلیارد دالر از پول کشور را برای تبدیل به کش//ورهای صنعتی برد و ارز را ۳ برابر کرد. همچنین بخش//ی از منابع کشور را صرف مسکن مهر کرد و میتوان گفت که بخش بزرگی از این منابع را ه//در داد، چراکه این پروژه بدون پش//توانه منطقی و برنامهری//زی اجرا ش//د. دولتهای گذش//ته، میراث نامیمونی برای دولت یازدهم به ارمغان گذاشت که در بررسی عملکرد ۴ سال گذشته دولت یازدهم نمیتوان از آن غافل ماند.

‹ثبات‹در‹اقتصاد‹کالن‹با‹هزینه‹رکود ‹

عضو هیات علمی دانش//کده اقتصاد دانشگاه تهران با اش//اره به نقاط مثبت کارنام//ه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: مهمترین دس//تاورد این وزارتخانه تورم تک رقم//ی و از آن مهمتر ثبات تورم بود. ایجاد ثبات در ش//اخصهای اقتص//اد کالن از اع//داد و ارقام آنها اهمیت بیش//تری دارد. به نظ//ر من موضوعی که در ۴ سال گذشته اتفاق افتاد و آن را میتوان دستاورد مهم اقتصادی وزارت اقتصاد دانس//ت ثبات بر شاخصهای کالن بود.

وی افزود: نگاهی به وضعیت ارز نش//ان میدهد که نوس//انات آن از ۰۱ درصد کمتر اس//ت و این موضوع کم//ک خواهد ک//رد که اقتصاد کش//ور از یک آرامش نس//بی برخوردار ش//ده و راه برای ورود سرمایهگذاری هموارتر شود.

این اقتصاددان درباره ناتوانی دولت در ایجاد رونق در تمام بخشهای اقتصادی گفت: تورم و رونق با یکدیگر ارتباط دارند و نمیش//ود همزم//ان تورم را کاهش داد و رونق ایجاد کرد. سیاس//ت ثبات و تک رقمی کردن تورم موضوعی بود که در دولت در اولویت قرار داش//ت و دستاورد مهمی برای دولت به شمار میآید.

‹فرار‹مالیاتی‹04‹درصدی‹در‹اقتصاد ‹

نیکواقبال افزای//ش درآمدهای مالیاتی را یکی دیگر از نق//اط مثبت دولت دوازدهم دانس//ت و عنوان کرد: وزارت ام//ور اقتص//ادی و دارایی در ۴ س//ال گذش//ته توانست درآمد مالیاتی را افزایش دهد و به این ترتیب تکیه بودجه به مالیات بیش از نفت شد که این موضوع برای اقتصاد نفتی ما اهمیت بس//یاری داش//ت ولی در همی//ن بخش نی//ز ضعفهایی وج//ود دارد مثل آنکه هن//وز ۰۳ یا ۰۴ درصد اقتصاد زیرزمینی ایران مالیات نمیدهند و دولت نتوانس//ته آنها را شناس//ایی کند و فش//ار مالیاتی هنوز روی کارمندان است و البته برخی صنوف که دیدیم فش//ار آورده و رییس امور مالیاتی را در سالهای گذشته عوض کردند.

بنابر این گزارش، براس//اس اظهارات کارشناس//ان عملک//رد وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش کلی اقتصاد مثبت بوده اس//ت اما اجرای این سیاست کالن در حف//ظ ثب//ات در اقتصاد منجر به آس//یبهایی در بخش صنعت شده است.

عالوه بر این سیاس//تهای این وزارتخانه در بخش مالیاتی با وجود اقدامات مثبت هنوز نتوانسته مشکالت صنعت را حل کند.

بنابراین میتوان گفت وزارت امور اقتصادی و دارایی در طول ۴ س//ال گذش//ته با سیاس//تهای خود سعی داش//ته تاثیر عوام//ل خارجی بر اقتص//اد را به حداقل برس//اند و با ثبات ب//ه وجود آمده تا ح//د قابل قبولی توانسته در این مسیر موفق عمل کند اما تمرکز بر این مس//یر مستلزم هزینههایی اس//ت که آسیبهایی به صنعت وارد کرده است.

در حال حاضر حدود ۰۴ درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است که به شکلهای مختلف از پرداخت مالیات فرار میکنند و همین امر منجر به فشار تولید برای تامین درآمدهای مالیاتی شده و در مواردی مانع اجرای درست قوانین مالیاتی از جمله مالیات ارزش

افزوده شده است

عبدالوهاب سهلآبادی :تولیدکنندگان در ۴ سال گذشته در بخش صنعت، مالیات، ارزش افزوده و موارد اینچنینی مطالباتی داشتند که اجرا نشد

علیاکبر نیکواقبال : هنوز ۰۳ یا ۰۴ درصد اقتصاد زیرزمینی ایران مالیات نمیدهند و دولت نتوانسته

آنها را شناسایی کند

سیدمحمدحسن‌سیدزاده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.