اشتغال برای ۰۰۴۱

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

اشتغال همواره از دغدغههای دولتم//ردان و ه//ر خان//واده درحالحاضر در کش//ور است. برای پاس//خگویی ب//ه این نیاز ملی بر اس//اس تجربههای ربع ق//رن تیم تخصصی در س//طح ملی و بینالمللی، طرح اجرایی و عملیات//ی به عنوان اش//تغال تهیه شده اس//ت. بدیهی است تیم تخصص//ی و فعال در طرح اش//تغال ۰۰۴۱ شامل استادان و متخصصان صنعت و تجارت در سطح ملی و بینالمللی با خلق تفکر ایجاد درآمد و اشتغال در صدد کاهش آسیبهای اجتماعی و در پی آن افزایش رفاه جامعه تالش میکنند. در این راستا افراد زیر به عنوان گروههای هدف در س//طح کالن و کش//وری در نظر گرفته شدهاند:

۱- درآمدزایی برای دانش//جویان هنگام تحصیل و ارتباط آنها از ترمهای اول با صنعت و بازار کار

۲-درآمدزای//ی ب//رای فارغالتحصی//الن بیکار دانش//گاهی در حوزههای تخصصی مورد نیاز بازار کار

۳-درآمدزای//ی جانب//ی ب//رای ش//اغالن فعل//ی در حوزههای تخصصی مورد نیاز بازار کار

۴-درآمدزای//ی برای زنان سرپرس//ت خانوار ی//ا افرادی که به ه//ر دلیل ترجیح میدهند کار را در خانه انجام دهند (مش//اغل خانگی)

۵- درآمدزایی برای مربی//ان و فارغالتحصیالن مراکز آموزش فنی و حرفهای و هنرس//تانها در حوزههای تخصصی مورد نیاز بازار کار

۶-افزای//ش درآم//د برای ش//رکتها یا افزایش به//رهوری در سازمانهای دولتی و خصوصی

موفقیت این طرح بر اساس شبکهای عمل کردن آنچه در بخش عرض//ه ی//ا تقاضای کار وجود دارد، ارتباط ملی و بینالمللی آن و استفاده از بس//تر فناوری اطالعات در سرعتبخشی فرآیندهای کاری است اما اینکه چگونه هریک از ۶ گروه هدف باال میتوانند در طرح همکاری کنند سوال است. گروه‌اول: دانشجویان دانش//جویان در قالب طرح ش//بکه مراکز خدمات نوآوری ویژه دانش//جویی میتوانن//د همکاری خود را با طرح اش//تعال۰۰۴۱ شروع کنند.هدف این بخش از طرح شامل درگیر شدن دانشجو با بدنه اجرایی بازار کار، ایجاد درآمد و نیز ایجاد اعتماد به نفس در دانشجو و آشنا شدن آنها با مشکالت و توانمندی فعلی بنگاههای اقتصادی کشور است. گروه‌دوم:‌فار ‌غالتحصیالن‌دانشگاهی در ای//ن گروه فارغالتحصیالن دانش//گاهی ی//ا مهارت بازار کار موجود را دارند یا جویای آن مهارت هستند.آن گروهی که مهارت م//ورد نیاز بازار موج//ود را دارند میتوانند در بخشهای مختلف خدمات//ی ی//ا تولیدی ما همکاری کنند. همه اف//راد در هریک از شاخههای داده شده یا حوزههای تخصصی که قابلیت توسعه بازار عرضه خدمات طرح را داش//ته باش//ند، میتوانند همکاری کنند. فارغالتحصی//الن بدون تجربه و مه//ارت کاری نیز در کوتاهترین م//دت مه//ارت الزم را در یکی از حوزهه//ای مطلوب بازار کار فرا گرفت//ه و پس از آن میتوانن//د در حوزه مورد نظر همکاری خود را با طرح اش//تغال ۰۰۴۱ ش//روع کنند یا اینکه در ش//بکه مراکز خدمات نوآوری ویژه فارغالتحصیالن دانش//گاهی همکاری خود را با طرح داشته باشند. گروه‌سوم: درآمدزایی‌جانبی‌برای‌شاغالن‌فعلی بهطور قطع افراد توانمندی هستند که درآمد شغل فعلیشان ب//رای آنها کافی نبوده و جویای یک درآمد جانبی هس//تند. این گروه نیز مانند گروه فارغالتحصیالن دانش//گاهی تجربه و مهارت مورد نیاز بازار کار فعلی را دارند که میتوانند در بخش خدمات یا شبکه مراکز خدمات نوآوری فعالیت کنند.اگر هم مهارت یا تجربه کافی را در حوزههای مورد تقاضای بازار کار ندارند، میتوانند در دورههای آموزش//ی کوتاهمدت توانمندسازی شرکت کرده و پس از کسب مهارت الزم در بخش مورد نظر در طرح اشتغال ۰۰۴۱ همکاری کنند. گروه‌چهارم:‌مشاغل‌خانگی در ای//ن گ//روه ه//م افراد صاح//ب تجربه و مه//ارت در یکی از دورهه//ای م//ورد نیاز بازار کار فعلی هس//تند ک//ه در این صورت یا در بخشهای مختلف خدماتی ارائه ش//ده همکاری میکنند یا در شبکه مراکز خدمات نوآوری یا به عنوان توسعهدهندگان بازار همکاری خود را شروع میکنند.

ح//ال اگر افراد این گ//روه هدف فاقد تجربه یا مهارت مورد نیاز بازار کار باش//ند میتوانن//د در دورههای کوتاهمدت آموزش//ی و توانمندس//ازی ثبتنام کرده و پس از کسب مهارت الزم در حوزه مورد نظر، همکاری خود را با طرح آغاز کنند.

گروه‌پنجم: فار ‌غالتحصیالن‌هنرستانی‌و‌مراکز‌آموزش‌ فنی‌و‌حرف ‌های‌و‌مربیان‌آنها

ای//ن گروه میتوانند در قالب حوزهه//ای مختلف مورد نظر در بخش خدمات همکاری خود را با طرح اشتغال ۰۰۴۱ شروع کنند.

گروه‌شش/م: افزایش‌بهر ‌هوری‌س/ازمانی‌و‌درآمد‌برای‌ بنگا ‌ههای‌اقتصادی

بهطور قطع س//ازمانهای دولت//ی و نیمه دولتی طالب افزایش بهرهوری کاری برای افزایش رضایت بیشتر ارباب رجوع هستند و یا بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط که درحالحاضر در فکر توسعه درآمد خود میباشند.

در این بخش امکان همکاری بنگاههای اقتصادی با شرکتهای مطرح اروپایی بررس//ی ش//ده و در صورت امکان و محرز ش//دن توانمندیهای شرکت یادشده، فرصت و امکان همکاری مشترک با یک شرکت اروپایی مشابه را فراهم میآوریم.

داود‌فدایی استاد‌دانشگاه‌صنعتی‌

امی ‌رکبیر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.