اولویت‹دولت‹دوازدهم،‹اصالح‹نظام‹بانکی‹باشد

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

یک اقتصاددان بر لزوم اصالح نظام بانکی در دول//ت دوازده//م تاکی//د ک//رد و گفت: پیش نی//از این امر، تغییر قان//ون بانکداری بدون ربا مطابق با استانداردهای بینالمللی و تبدیل اندیش//ه اقتص//اد دولتی به اقتصاد رقابتی است.

محمود جامس//از در اینباره به ایرنا گفت: حجم نقدینگی در کشور از ۲۱ هزار تریلیون ریال عبور کرده و برای تصحیح گردش پولی کشور به اصالح نظام پولی و بانک نیازمندی//م. وی افزود: اصالح نظام پولی کشور جز با بازنگری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و انطباق آن با اس//تانداردهای بانکداری بینالمللی و رویههای جهانی امکانپذیر نیس//ت از این رو نیاز اس//ت رفع هرچه بیش//تر تحریمهای بانکی کشور با بکارگیری ابزارهای دیپلماسی در دس//تور کار باش//د. این تحلیلگر مسائل اقتص//ادی تاکید ک//رد: اصالح نظ//ام بانکی تافته جدابافته از تغییرهای ضروری در دیگر بخشهای اقتصادی کشور مانند گمرک، امور مالیاتی و نظام یارانهها نیست و اینها از جمله مواردی اس//ت که س//اختار و ارکان اقتصاد کشور را تحتتاثیر قرار میدهند. جامس//از رویه کنون//ی حاکم بر فضای اقتصادی کش//ور را ناش//ی از اس//تقرار اندیشه دولتی دانس//ت و بر ض//رورت تحول در این ن//گاه تاکید کرد. وی گف//ت: تا زمانی که اندیش//ه رقابتمحور جایگزین اندیشه اقتصاد دولتی نشود، هرگونه اصالح در ساختار نظام پول//ی، بانکی، گمرک، مالی//ات و مانند آن فقط ظاهری خواهد بود و مش//کلی از اقتصاد رفع نمیکند. این اقتصاددان گفت: بانک مرکزی برای رفع بخش//ی از مش//کل بانکها و موسس//ههای اعتباری، سیاس//ت ادغام را در دستور کار قرار داده تا از این طریق نسبت کفایت س//رمایه آنها را بهبود بخشد. جامساز یادآوری کرد: بس//یاری از بانکها نسبت کفایت سرمایه الزم و مورد نظر بانک مرکزی را ندارند. در این شرایط بانکها سعی میکنند با شیوه تجدید ارزیابی، داراییهای خود را بیش//تر نش//ان دهند که این رویه درس//ت نیست و مشکلی را حل نمیکند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: امروز بس//یاری از بانکها با مش//کل داراییهای منجمد روبهرویند؛ به ش//کلی ک//ه داراییهای آنها از کل سپردههای جذب شده کمتر است. این کارشناس درباره فعالی//ت تعاونیها و موسس//ههای بدون مجوز بانک مرکزی در نظام پولی کشور گفت: این موسسهها هرچن//د از بانک مرکزی مجوز ندارند اما مجوزهایی را از دیگ//ر نهادها گرفتهاند که به ات//کای آن فعالند. به گفت//ه وی، فعالیت موسس//ههای غیرمجاز، نظام پولی کشور را به هم ریخته و دولت بارها قول داده است این موسسهها را از طریق ادغام ساماندهی کند اما مشکل آنها همچنان پابرجاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.