راهاندازی 3 هزار و 400 طرح صنعتی با 130 هزار شغل

برای‹ایجاد‹رونق‹‹وتحول‹صنایع‹کوچک‹و‹متوسط‹در‹امسال‹پیش‹بینی‹شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

ایج//اد اش//تغال 130 هزار نفری در ش//هرکها و نواح//ی صنعتی همراه ب//ا بهرهب//رداری از 3 هزار و 400 طرح صنعتی برای امس//ال هدفگذاری ش//ده است. این درحالی اس//ت که اعطای تسهیالت رونق به صنایع در روزهای اخیر ابالغ ش//ده است و سامانه بهینیاب ب//رای ثبتنام متقاضیان نیز از هفته آینده باز خواهد شد.

س//ال گذشته با تس//هیالت اعطایی طرح رونق، 2 هزار و 411 طرح جدید در داخل شهرکها و نواحی صنعتی به بهرهبرداری رس//ید که در مقایسه با سال 94 از نظ//ر تعدادی 10 درصد و از نظر اش//تغال 20 درصد رشد را به ثبت رسانید.

آنط//ور که علی یزدانی، معاون وزیر صنعت معدن و تج//ارت گفت//ه اس//ت، در دولت یازدهم، نس//بت واحدهای تعطیل به واحدهای مس//تقر در شهرکها و نواحی صنعتی کش//ور از 20 به 14 درصد کاهش یافته اس//ت. این کاهش تعداد واحدهای تعطیل در ش//هرکها و نواحی صنعتی با وجود مشکالت پیش روی دول//ت، نش//ان از تاثیرات مطل//وب برنامههای تعیینشده برای رشد و توسعه صنعت در کشور بوده است.

سال گذشته خروج از رکود 10 هزار واحد صنعتی و تولیدی با اعطای تس//هیالت پیشنهاد شده بود که در نهایت با رقم 7هزار و 500 واحد موافقت ش//د. به این منظور بیش از 160 هزار میلیارد ریال تسهیالت برای راهاندازی یا افزایش ظرفیت بنگاهها یا طرحهای در دس//ت س//اخت که به مرحله بهرهبرداری نزدیک شده بودند، درنظر گرفته ش//د. مطابق آمارها، 240 ه//زار میلیارد ریال به بیش از 16 هزار واحد صنعتی در س//ال 95 اعطا ش//د که بس//یار بیش//تر از ارقام پیشبینی شده بود.

این درحالی اس//ت که یزدانی از رشد 47 درصدی س//رمایهگذاری در ش//هرکها و نواحی صنعتی در 2 ماه امسال به لحاظ تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در س//ال گذشته نیز 4 هزار و 31 فقره قرارداد برای س//رمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی کش//ور منعقد شد که به لحاظ تعداد نسبت به سال ‪20 49،‬ درصد رشد داشت.

مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تاکید دارد برای امس//ال بهرهبرداری و راهاندازی 3هزار و 400 طرح صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور پیشبینی شده است. همچنین 130 هزار ش//غل جدید در واحدهای تولیدی مربوط به شهرکها و نواحی صنعتی کشور ایجاد شود.

این امر در راس//تای اجرای سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی اس//ت ک//ه به گفته یزدان//ی، در این زمینه 45 وظیفه مس//تقیم و مشترک برای صنایع کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. یکی از این موارد نوسازی واحدهای تولیدی با حمایتهای مختلف از جمله کمکهای اعتباری از دیگر برنامههای اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت اس//ت که با جدیت دنبال خواهد شد.

‹بازگشایی‹دوباره‹بهی ‹نیاب ‹

س//امانه بهینیاب بخش//ی از تسهیالت طرح رونق تولی//د به ش//مار میرود. در قالب این طرح از س//ال گذش//ته طرحه//ا و واحدهای کش//اورزی و صنعتی که نیازمند دریافت نقدینگی هس//تند تقاضای خود را برای دریافت تس//هیالت 18 درص//دی با ثبت در سامانه بهینیاب، ارائه میدهند.

آنطور که علی پرزحمت، رییس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین در نشست شورای هماهنگی بانکهای این اس//تان گفت س//امانه بهینیاب برای ثبتن//ام از متقاضی//ان دریافت تس//هیالت بانکی در بخش تولید تا یک هفته آینده دوباره باز میشود.

به گفته وی، پرونده متقاضیان دریافت تس//هیالت رونق این اس//تان در سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین بررسی ش//ده و پیشبینی میشود به محض بازگشایی س//امانه بهینیاب، 200 متقاضی ثبتنام خود را تکمیل کنند.

‹بهر ‹هب/رداری‹از‹002‹طرح‹صنعتی‹در‹2‹ ‹ ماه

این درحالی اس//ت که در سال گذش//ته 4 هزار و 31 قرارداد جدید با س//رمایهگذاران در ش//هرکها و نواحی صنعتی امضا ش//ده اس//ت. همچنین با وجود محدودیتهای بودجهای در س//ال گذش//ته اقدامات خوبی در جهت تحقق ماموریتهای اصلی س//ازمان مانند راهان//دازی دوباره واحده//ای صنعتی، اعطای تسهیالت به صنعتگران و کیفیسازی زیرساختهای عمرانی در ش//هرکها و نواحی صنعتی انجام ش//ده است.

به گفته فرشاد مقیمی، معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ایران، ایجاد بیش از 001هزار ش//غل در س//ال 1396 در دستور کار قرار گرفت.

مقیمی با تاکید بر اینکه بخش//نامه اجرایی اعطای تس//هیالت 20 هزار میلیارد تومانی به 10 هزار واحد صنعتی ابالغ ش//ده است، تصریح کرد: این تسهیالت به طور عم//ده به واحدهایی ک//ه بازارهای داخلی و خارجی داش//تهاند و به رش//د تولید و اشتغال کمک میکنند، پرداخت میشود.

مع//اون برنامهری//زی س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران گفت: درب//اره طرحهای صنعتی نیز تس//هیالت ب//ه آن دس//ته از طرحهایی ک//ه با کمک اندکی راهان//دازی وبه چرخه تولید وارد میش//وند، داده میشود که براس//اس پیشبینیها، حدود 200 هزار میلیارد ریال برآوردشده است.

مقیمی در ادامه با اش//اره ب//ه بهرهبرداری از 200 طرح جدید صنعتی در داخل شهرکهای صنعتی در 2ماه نخست امسال که بخشی از آنها در ماههای آخر سال تس//هیالت دریافت کردهاند، تصریح کرد: عمده این طرحها در زمینهه//ای صنایع غذایی، کانیهای غیرفلزی، ش//یمیایی و فلزی بوده که بخش//ی از آنها بهمن و اس//فند سال گذش//ته از تسهیالت یاد شده استفاده کرده بودند.

ب//ه گفته مقیمی، حضور س//رمایهگذاران در 2 ماه نخس//ت امس//ال با وجود جو انتخابات//ی و تعطیالت نوروز در همسنجی با سال گذشته رشد 47 درصدی نش//ان میدهد که نویدبخش س//الی خوب در حوزه سرمایهگذاری صنعتی است.

بنابر این گزارش، به نظر میرس//د باید بس//ترهای الزم برای حضور سرمایهگذاران در شهرکها و نواحی صنعتی و ایجاد اش//تغال پایدار در این مناطق فراهم ش//ود. از این رو، راهاندازی دوباره واحدهای صنعتی متوقف و افزایش ظرفیت تولید واحدهایی که با کمتر از ظرفیت به کار مشغولند، باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

سال گذشته با تسهیالت اعطایی طرح رونق، 2 هزار و 411 طرح جدید در داخل شهرکها و نواحی صنعتی به بهرهبرداری رسید که در مقایسه با سال 94 از نظر تعدادی 10 درصد و از نظر اشتغال 20 درصد رشد را به ثبت رسانید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.