واگذاری 2 زمین برای ساخت شهرک صنعتی در هرمزگان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان از انعق//اد 900 ق//رارداد واگذاری زمین در ش//هرکهای صنعت//ی این اس//تان خب//ر داد و گف//ت: از ای//ن تعداد 004قرارداد به بهرهبرداری رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، بهمن غالمپور با بیان اینکه طرح احداث 23 شهرک و ناحیه صنعتی در استان هرمزگان مصوب ش//ده اس//ت، اظهار کرد: از این تعداد، زیرساخت 18 ش//هرک و ناحیه صنعتی آماده شده است که در حال واگذاری زمین به آنها هستیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان، با اش//اره ب//ه اینکه بهرهب//رداری از ش//هرکهای صنعتی نیازمند گذر از چند مرحله اس//ت، تصریح کرد: نخس//ت باید مطالعات مکانیابی برای احداث این شهرکها مورد توجه قرار گیرد تا مش//خص ش//ود شهرکهای صنعتی با چه وسعتی بنا شوند.

غالمپ//ور اف//زود: مرحله بع//د پیگیری ب//رای دریافت مجوزهای الزم از منابع طبیعی اس//تان است تا مشخص ش//ود وضعیت مالکیت زمین و محیطزیس//ت آن چگونه اس//ت. موض//وع بع//دی تملک زمین اس//ت ک//ه به طور معمول از طریق منابع طبیعی، امور اراضی و کمیس//یون حقوق زیربنایی استانداری این موضوع مورد ارزیابی قرار میگیرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان، گفت: براس//اس پیشبینیها، در سال جاری طرح احداث دو ش//هرک و ناحیه صنعتی این اس//تان مصوب و آماده واگذاری زمین به متقاضیان خواهد بود.

غالمپور معتقد است اگر زمین برای احداث شهرکهای صنعتی کمتر از 50 هکتار باش//د در استانها فعالیتهای مربوط به آن انجام خواهد شد این در حالی است که اگر زمین برای احداث ش//هرکهای صنعتی بیشتر 50 هکتار باشد باید مصوبه هیات وزیران را بگیرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان ب//ه مرحله نهای//ی واگذاری زمی//ن به س//رمایهگذاران و متقاضی//ان ب//رای اح//داث ش//هرکهای صنعتی اش//اره ک//رد و گفت: در این مرحله باید زیرس//اختهای الزم را گرفت.

برای این منظور، به مش//خص کردن خیابان، آب و برق و فضای س//بز نیاز است. در صورتی که این مراحل انجام شود، زمین آماده واگذاری به متقاضیان و سرمایهگذاران خواهد شد.

به گفته غالمپ//ور، نمیتوان تعداد واحدهای صنعتی را که در این شهرکها مستقر میشوند پیشبینی کرد زیرا هر واحدی باتوجه به نوع فعالیت، مساحت زمین متفاوتی نیاز دارد.

وی اف//زود: به ط//ور تقریبی میانگین واگ//ذاری زمین در اس//تان هرمزگان برای هر واح//د صنعتی 7 هزار متر مرب//ع بوده به طوری که تاکنون حدود 630 هکتار زمین براساس 900 قراردادی که منعقد شده، به سرمایهگذاران برای احداث بنگاههای صنعتی واگذار شده است. غالمپور، مهمترین کمبود ش//هرکهای صنعتی استان هرمزگان را گازرسانی دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.