‹صدور‹۵۳‹پروانه‹بهره‹برداری‹صنعتی‹ در‹استان‹مرکزی

در‹2‹ماه‹نخست‹امسال‹محقق‹شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

رییس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان مرکزی گفت: در 2ماه نخس//ت امس//ال ب//رای 35 واحد تولیدی، پروانه بهرهبرداری صنعتی با حجم س//رمایهگذاری 1466 میلیارد ریال صادر ش//ده که 991 نفر در این واحدهای تولیدی مش//غول به فعالیت هستند.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، محمدرضا حاجیپور اظهار کرد: در سال گذشته 223 پروانه بهرهبرداری صنعتی با اشتغال 2 هزار و 956 نفر در استان مرکزی صادر شده است.

وی همچنین میزان س//رمایهگذاری در حوزه صنایع در سال 95 را 9 هزار و 106 میلیارد ریال عنوان کرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: خوشبختانه سال گذش//ته با اقدامات و تمهیدات س//ازمان صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین حمایت و مس//اعدتهای مدیران ملی و استانی در جهت حل مشکالت طرحهای در دس//ت اجرا، میزان س//رمایهگذاری پروانه بهرهبرداری صادرشده نسبت به سال 49، 104 درصد و ازنظر تعداد 13 درصد رشد داشته است.

حاجیپور افزود: در 2ماه نخس//ت امس//ال نیز 82 فقره جواز تاس//یس صنعتی با پیشبینی سرمایهگذاری افزونبر 2 هزار و 680 میلیارد ریال و اشتغال 2 هزار و 42 نفر در استان صادرشده است.

گفتنی اس//ت، براس//اس آخرین ارزیابیها، استان مرکزی با داشتن بیش از 2 هزار و 900 واحد صنعتی کوچک و بزرگ، رتبه چهارم توس//عهیافتگی صنعتی کش//ور را دارد.

تولیدات ش//اخص اس//تان شامل محصوالت پتروشیمی، ماش//ینآالت و تجهیزات کارخان//های و نیروگاهی، ماش//ینآالت س//نگین، ان//واع واگن و لکوموتیو، شیش//ه، آلومینیوم و عایق رطوبتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.