رشد و شکوفایی صنعت البرز در گرو دانش روز

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

یک//ی از دغدغهه//ا و برنامهه//ای صنایع کوچک و شرکت ش//هرکهای صنعتی استان البرز تالش در راستای بهبود روابط دانشگاه و صنعت است چرا که تزریق دانش روز به بدنه صنعت میتواند نقش بس//زایی در رشد و شکوفایی صنعتی کشور داشته باشد.

تجربههای به دس//ت آمده بیانگر آن است که واحدهایی که از نیروی کار متخصص و با تحصیالت مربوط استفاده میکنند و از علم روز بهره بردهاند به مراتب از نظر کیفیت محصول و حضور در بازار از وضعیت بهتری نس//بت به دیگر واحدهای صنعتی برخوردار هستند. بنابرای//ن تزری//ق علم و دان//ش روز، به بدن//ه صنعت نقش بسزایی در رشد و شکوفایی صنعت استان و کشور دارد.

در چند س//ال اخیر شرکت ش//هرکهای صنعتی استان الب//رز با هدف بهرهگی//ری از دانشآموخت//گان و همچنین توان علمی آنها در بخش صنعت توجه و برنامهریزی ویژهای داش//ته و با حمایت از پایاننامه در مقاطع عالی دانشگاهی زمین//ه فعالیت دانش//جویان در این زمینه نیز فراهم ش//ده است.

شناس//ایی افراد ذینفع بخش صنعت و برگزاری تورهای صنعت//ی برای دانش//جویان یکی دیگر از اقدام//ات موثر بر آشنایی صنعتگران با دانش روز و استفاده از آن است.

برخی تورهای صنعتی با حضور گروهها و اقش//ار مختلف و با هدف آش//نایی با بخش تولید و ت//وان علمی و صنعتی ش//هرکهای صنعت//ی در س//طح واحده//ای مس//تقر در شهرکهای صنعتی یا کشور برگزار میشود.

جهانگیر‌شاهمرادی‌ مدیرعامل‌شرکت‌ شهر ‌کهای‌صنعتی‌البرز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.