توسعه‹و‹ارتقای‹تصفی ‹هخانه‹فاضالب‹ شهرک‹صنعتی‹چرمشهر

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان رضوی از اجرای طرح توس//عه و ارتقای تصفیهخانه فاضالب ش//هرک صنعتی چرمشهر خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی خراسان رضوی، مسعود مهدیزادهمقدم گف//ت: با اجرای این طرح ظرفیت فاض//الب ورودی به 3 هزار متر مکعب در شبانهروز خواهد رسید.

وی بیان کرد: هماکنون ظرفیت تصفیهخانه هزار مترمکعب در شبانهروز است.

مهدیزادهمق//دم عنوان کرد: اس//ناد مناقصه پروژه توس//عه تصفیهخانه چرمش//هر بازگش//ایی ش//د و پیمانکار آن تعیین و عملی//ات اجرایی ط//رح در نیمه دوم خرداد س//ال جاری با اعتباری افزون بر 180 میلیارد ریال شروع خواهد شد.

وی افزود: این تصفیهخانه در زمینی به مس//احت یک هکتار اح//داث ش//ده و فرآیند تصفیه آن ب//ه روش تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی اس//ت و تمام فاضالب شهرک صنعتی چرمشهر به این تصفیهخانه وارد میشود.

رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراس//انرضوی خاطرنش//ان ک//رد: یک//ی از اولویتهای مهم ما در ش//هرکها و نواحی صنعتی مس//ئله محیطزیست است و تم//ام تالش خود را برای حفظ و ارتق//ای آن انجام خواهیم داد.

مهدیزادهمق//دم در پایان گفت: زم//ان اجرایی این طرح 2 س//ال و تامین اعتب//ار آن از محل اعتبارات اس//تانی و داخلی شرکت شهرکهای صنعتی خراسانرضوی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.