معافیت‹مالیاتی‹منطقه‹ویژه‹ اقتصادی‹بجنورد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت: منطقه ویژه اقتصادی بجنورد مش//مول قانون معافیت مالیاتی شد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی، سیاوش وحدت افزود: این طرح با هدف تشویق س//رمایهگذاری در مناطق ویژه اقتصادی کشور، برای سرمایهگذاران صنعتی، معدنی و خدماتی که دارای مجوز سرمایهگذاری از مراجع قانونی هستند، اجرا میشود.

وحدت ب//ه معافیت مالیاتی 7س//اله منطقه وی//ژه اقتصادی بجنورد اش//اره کرد و ادامه داد: معافی//ت مالیاتی برای مناطق کمتر توسعهیافته 13 سال و برای سایر مناطق 7 سال است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت: در این قانون 05درصد از مالیات س//الهای بعد از دوره 7ساله نیز تا زمانی که درآمد مش//مول مالیات واحد، معادل س//رمایه ثبت و پرداخت شده شود، مشمول بخشودگی میشود.

وحدت افزود: چنانچه س//رمایهگذاری انجام شده با مشارکت سرمایهگذار خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فن//ی و اقتص//ادی ایران باش//د، به ازای هر 5درصد مش//ارکت س//رمایهگذاری خارج//ی 01درصد و حداکثر ت//ا 05درصد به مشوقها اضافه میشود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی تاکید کرد: قانون معافیت مالیاتی برای آن دس//ته از س//رمایهگذاران بخ//ش خصوصی مس//تقر در ش//هرکهای صنعت//ی و مناطق ویژه اقتصادی اس//ت که از اول فروردین 95 ب//رای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.