یک مبتکر تولید المپهای المپ چینی در بستهبندی ایرانی

فناورانه گالیه کرد

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

المپها به چند دس//ته تقس//یم میش//وند: رشتهای، کممصرف و ؛LED المپهای رش//تهای حرارت زیادی تولید میکنند. المپهای کممصرف هم با توجه به وجود گاز فلورسنت در آنها، خطرناک هستند. المپهای LED نیز چند س//الی اس//ت که تولید میش//ود. تولید این نوع المپها چند س//ال اخیر در سراس//ر دنیا بسیار پیشرفت کرده اس//ت. خوش//بختانه در تولید LED کش//ور ما هم به موازات کش//ورهای پیش//رفته جلو میرود و فرهنگ استفاده از آن هم به وجود آمده است. المپهای LED جزو وسایل روشنایی هستند که به دلیل مصرف پایین انرژی با اس//تقبال زیادی روبهرو ش//دهاند. البته مش//ابه بس//یاری از وس//ایل الکتریکی و الکترونیکی قطعات آن وارد میش//ود و تولید آن به صورت مونتاژ اس//ت. هیچ المپی تا به حال تولید نشده که به لحاظ کیفیت نور جای المپ رشتهای را بگیرد. المپهای رشتهای هیچ ضرری ندارند اما مصرف انرژی باالیی دارند به طوری که ۰۱ تا ۰۲ درص//د ان//رژی را به نور تبدیل میکنند و ۰۸ درصد آن به صورت حرارت از بین میرود و از آنجا که فش//ار زیادی به ش//بکههای برق وارد میکند به صرفه نیس//ت. المپه//ای کممص//رف هم ضررهای خاص خود را دارد و به لحاظ ظاهری زیبا نیستند. اما مزیت المپهای LED نسبت به المپهای دیگر این است که در مصرف انرژی تا ۰۹درصد صرفهجویی میش//ود. البته به ش//رطی که از جنس خوب و باکیفیت تولید ش//ده باش//د که هیچ اشعه خطرناکی برای انسان ندارد. به عالوه اینکه حرارت تولید نمیکند. این ویژگی باعث میشود انرژی هدر نرود و برای سیمکشی ساختمان فشاری در بر نداشته باشد. به عالوه اینکه به سیمکشی از نوع کابل نیاز ندارد بلکه سیم نمره یک هم تمام ساختمان را پوشش میدهد. از طرفی بر اثر ضربه شکننده نیست و با کوچکترین ضربه نمیسوزد و در مقاب//ل نوس//انات و ولت//اژ باالی برق مقاومت میکند. ب//ه ص//ورت ناخودآگاه نیز تمامی تولیدکنندگان المپ و مهتاب//ی به س//مت تولید المپه//ای LED روآوردهاند. درحالحاضر واحدهای تولیدی که به صورت سنتی المپ تولی//د میکردن//د هم خط تولید LED را از کش//ورهای خارج//ی وارد کردهان//د. این رش//ته صنعتی در ارتباط با فناوری توانس//ته اس//ت تنوع و گوناگونی شکلی و کیفی را تجربه کند. به تازگی یک شرکت دانشبنیان موفق به طراحی، ساخت و تولید انواع چراغهای نورپردازی زیرآبی و زمینی LED ش//ده اس//ت. از آنجا که اینایده ابتکاری در عرصه صنعت داخلی میتواند مورد توجه قرار گیرد با مدیرعامل و مبتکر این شرکت گفتوگو کردهایم. عیسی افخمی، مدیرعامل ش//رکت دانشبنیان دانش و پژوهش مینوس//ا مس//تقر در پارک علم و فناوری ش//یراز درباره سازوکار این تولید فناور توضیحاتی به گسترش صنعت داد که مشروح آن را میخوانید:

€هدف€و€ضرورت€تولید€چرا €غهای€DEL€زمینی€ € چیست؟

هدف از انجام این طرح، دریافت تسهیالت برای تولید ان//واع چراغهای زیرآبی و دفنی LED به منظور تامین بازار داخل کش//ور، کاهش واردات به کشور، اشتغالزایی در شیراز و همچنین تامین نیازهای شهرداریها به این نوع چراغهاست. بدیهی است در این زمینه توانستهایم دانش فنی س//اخت این نوع چراغه//ا از جمله طراحی و س//اخت قالبهای تولی//د، طراحی ان//واع درایورهای الکترونیکی مطابق پیشرفتهای روز دنیا و در توانهای مختل//ف را بهدس//ت آوریم ک//ه تولید ب//ا کیفیت این محصوالت امکان ارائه ضمانتهای مناسب به مشتریان را فراهم آورده است. البته تولیدات شرکت ما به ۴دسته تقسیم شده است.

€مشتریان€این€تولید€فناور€چه€کسانی€هستند؟ €

ش//هرداریها ازجمله مش//تریان اصلی برای تولیدات این محصول هستند چراکه این چراغها برای نورپردازی و روشنایی فضاهای شهری، بناهای تاریخی، پارکها و بوستانها کاربرد دارند.

€آی/ا€مجموعه€تولی/دات€روش/نایی€در€مرحله€ € صنعت €یسازی€و€انبو €هسازی€قرار€گرفته€است؟

بخش//ی از محصوالت این ش//رکت برای کاربردهای نورپ//ردازی حرفهای و با امکان کنترل طیف و ش//دت نور طراحی و تولید میش//وند اما تاکن//ون این چراغها به تولید صنعتی نرسیده بود که با دریافت تسهیالت از صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) در صدد تولید انبوه آنها هستیم. درصدد هستیم با تولید انبوه محصوالت خود، نیاز ش//هرداریهای سایر مناطق کش//ور را هم تامین کنیم. به عنوان نمونه، برای نورپردازی یکی از تقاطعهای مهم ش//یراز، قراردادی به ارزش۰۰۹ میلیون تومان از طرف ش//هرداری ش//یراز با این شرکت منعقد ش//ده که مراحل اجرای آن در حال پایان است.

€مزایای€تولید€چرا €غهای€دفنی€چیست؟ €

در نمونهه//ای موج//ود، در بدنه چراغه//ای دفنی از آلومینیوم اس//تفاده میش//ود که در زمینهای مرطوب دچار خوردگی میش//ود اما تالش کردیم در نمونههای س//اخت شرکت از استیل در بدنه چراغها بهره ببریم تا عمر محصول چند برابر ش//ود. به عالوه اینکه چراغهای دفنی با بدنه از جنس استیل نمونه مشابه داخلی ندارد. البت//ه با وج//ود چالشهای طراحی و فنی اس//تفاده از اس//تیل تنها یک ش//رکت آلمانی تاکنون به عرضه این چراغها پرداخته که محصول شرکت مینوسا چند برابر ارزانتر بوده و ویژگیهای فنی باالتری دارد.

€آی/ا€ویژگ €یهای€منحصری€برای€این€چرا €غهای€ € زیرآبی€درنظر€گرفته€م €یشود؟

چراغه//ای زیرآبی باید در مقاب//ل آب و نفوذ رطوبت ایزوله باش//ند که در ای//ن زمینه ما موف//ق به طراحی گس//تره کاملی از چراغه//ای زیرآبی ب//رای نورپردازی آبنماها و فوارهها شدهایم.

€ش/نیده€ش/ده€که€نوعی€چرا €غهای€روشنایی€ € وایرل/س€صوتی€هم€طراحی€و€تولی/د€کرد €هاید.€در€ این€زمینه€توضیح€دهید.

ما در این ش//رکت موفق شدیم با کمک پژوهشگران جوان دانشگاهی عالوهبر تولید چراغهای دفنی و زیرآبی ،LED چراغهای روش//نایی هوشمند مجهز به سیستم صوت//ی وایرلس را طراح//ی و تولید کنی//م. چراغهای روش//نایی این سیس//تم قابلیت کنترل هوشمند داشته و درکن//ار آن ام//کان پخش صوت با کیفی//ت باال را از طریق یک سیستم ارسال مرکزی کدگذاری شده دارد. البته این طرح مراحل ثبت اختراع خود را طی میکند. درحالحاضر نیز با ش//هرداری ش//یراز برای اجرای این پروژه در یکی از باغهای مهم تاریخی و گردشگری این شهر قرارداد منعقد کردهایم.

€مزایای€این€تولید€فناورانه€چیست؟ €

هماکنون طراحی روشنایی و سیستم صوتی پارکها و بوس//تانها به صورت مجزا از هم انجام میشود که با استفاده از این دس//تگاه هزینههای ناشی از کابلکشی و پایهه//ای صوتی به صفر میرس//د و میتوان با حذف پایهه//ا و بلندگوها، زیبایی محیط را حفظ کرد که این موضوع بهوی//ژه در اماکن باس//تانی و تاریخی به دلیل ضرورت کابل نکشیدن و آسیبهای ناشی از کابلکشی اهمیت دارد.

€چ/ه€کم €که/ای€حمایت/ی€دولت/ی€در€انجام€و€ € اجرای€طر €حهای€خود€داشت €هاید؟

صحا در راستای انجام پژوهشهای طراحی چراغهای روش//نایی هوشمند مجهز به سیس//تم صوتی وایرلس، تس//هیالت مالی مناسبی به ش//رکت داده که انشاءاهلل ت//ا ماههای آینده این پروژه و قرارداد آن تکمیل خواهد شد. البته بنا داریم در صورت پشتیبانی بیشتر صندوق، این طرح را نیز به تولید انبوه برس//انیم. به عالوه اینکه از معافیته//ای مالیاتی ویژه ش//رکتهای دانشبنیان بهرهمند شدیم.

€€شرکت€ش/ما€چند€نفر€نیروی€کار€دارد€و€فکر€ € م €یکنید€با€تولی/د€این€محصوالت€چه€میزان€دایره€ اشتغالزایی€ایجاد€شود؟

در حال حاضر ۰۳ نفر در این شرکت مشغول هستند که در ص//ورت تولید انبوه محصوالت برای بازار مصرف این تعدادبه دو برابر افزایش پیدا میکند.

€چال/ش€عمده€تولی/دات€فناوران/ €های€همچون€ € چرا €غهای€روشنایی€چیست؟

واردات بیرویه معضل عمده ماس//ت. به عالوه اینکه بسیاری از شرکتهای داخلی کاالی روشنایی را از چین وارد میکنند و س//پس با تغییر بستهبندی و کارتن به نام تولید ایرانی و به نام خود به فروش میرس//انند. این رویکرد ب//ه طور قطع جلوی ابتکار و خالقیت را خواهد گفت.

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنع//ت، صنایع روش//نایی کممصرف و بهینه با وجود تبلیغات بسیار از نظر کاهش مصرف انرژی مورد توجه س//ازمانها و مردم قرار دارد. به نظر میرسد در آینده با رشد و پیشرفت فناوری این دسته از صنایع نیز بتوانند به توسعه بیشتری برسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.