نمونههای موفق جهانی کسبوکارهای آنالین

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

ش//اید زمانی نگاه به فضای مجازی تش//ریفاتی بود اما امروزه به طور تقریب//ی تمامی افراد از فرصتهای این فضا برای کس//ب درآمد آگاهن//د و در این میان، کس//بوکار و خرید و فروش آنالین یکی از مهمترین روشه//ای درآمدزایی به ش//مار م//یرود. به گزارش ایس//نا، ابزارها و روشهای کس//ب درآمد نامحدودند؛ چنانچه براس//اس تعاریف اصالحشده امروز به موضوع نگاه کنیم، نخس//ت بازار را مکانی که در آن دادوستد روی میده//د ندانیم بلکه آن را ذهنهای خریدکننده و فروش//نده در نظر بگیری//م و دوم قید فیزیکی بودن را از مکان برداریم و مکان مجازی را هم به رس//میت بشناس//یم و س//پس این دو را در کنار بزرگترین ابداع واپسین دهههای سده بیستم یعنی اینترنت بنشانیم، آنگاه کسبوکار از طریق فضای مجازی نه تنها منطقی و قابل درک بلکه مطلوب و سودآور خواهد بود.فروش آنالین، ش//کلی از تجارت الکترونیکی اس//ت که برای خریداران این امکان را فراهم میس//ازد که بتوانند در فضای مجازی کاالها یا خدماتی را بهطور مس//تقیم از یک فروش//نده خریداری کنند. وبس//ایتهای خرید آنالین بهتازگی رشدی قارچگونه داشتهاند تا تقاضاهای فزاینده و نیازهای مش//تریان را برآورده کنند. آنطور که از آماره//ا برمیآید حدود ۱۷درصد فروش//ندگان امروز کاالی خود را به طور آنالین به فروش میرسانند زیرا در پی انجام معامالتی بهترند. به عالوه، ۰۸درصد جمعی//ت امریکا به طور آنالین خرید میکنند و نیمی از آنه//ا بیش از ی//ک بار به چنی//ن کاری میپردازند. ب//ه عبارت دیگ//ر، ۸۹۱ میلیون امریکای//ی خریداران آنالین هس//تند. براساس اعالم اداره آمار امریکا حدود ۵/۷درصد از کل خردهفروشی سال ۵۱۰۲میالدی این کش//ور، آنالین انجام شده اس//ت. همین منبع، سهم تجارت الکترونیک س//ال ۵۱۰۲ میالدی را در امریکا ب//ا ۱/۵درصد افزایش ۷/۹۲درصد عنوان کرده اس//ت. جالب اینجاست که ۵۲درصد خریداران آنالین را افراد ۴۵ س//ال به باال تشکیل میدهند. پیش//تازان عرصه کس//بوکارهای آنالین به ترتیب بریتانیا، چین، نروژ، فنالند، کرهجنوب//ی، دانمارک، آلم//ان، امریکا و ژاپن هس//تند. پیشبینی میشود نس//بت خریداران آنالین به درصد جمعیت اینترن//ت در مقیاس جهانی که در س//ال ۴۱۰۲میالدی حدود ۳۴درص//د بود به بیش از ۷۴درصد در سال ۸۱۰۲میالدی افزایش یابد. چنانچه نگاهی به ارزش ناخال//ص کاال -)GMV( که عبارت از ارزش کل کاالهای فروختهش//ده در وبسایتهای گوش//ه و کنار جهان است- بیندازیم، خواهیم دید که در میان فهرست ۰۱ فروشگاه بزرگ آنالین، علیبابا و آمازون بهط//ور تقریبی نیمی از بازار تجارت جهانی را در اختیار خود دارند.بر اساس تحلیلهای Internet ،Retailer س//ایت علیبابا به تنهایی حدود ۷۲درصد از س//هم ب//ازار را در اختی//ار دارد و آم//ازون با حدود ۳۱درص//د در جایگاه دوم ایس//تاده اس//ت. هر دو در کش//ورهای خود غالبند و با توج//ه به رعایت دو اصل قیمت اندک و تحویل س//ریع، ق//درت انتخاب بزرگی به مش//تریان دادهان//د. بهطور تقریبی یکس//وم تمام تراکنشهای خردهفروش//ی آنالین در امریکا در سال گذش//ته میالدی در آمازون انجام ش//د که نسبت به سال ۲۱۰۲میالدی رشد ۰۱درصدی را نشان میدهد. از آن سو نیز Jd.com که یکهتاز خردهفروشان آنالین در چین اس//ت س//هم خود را از ۱/۵درصد در س//ال ۲۱۰۲میالدی به ۳/۱۱درص//د افزایش داده و این در حالی است که سهم بازار ایبی و علیبابا در کشورهای یادشده به ترتیب ۸/۱ و ۶/۲درصد کاهش یافته است. رتبههای اول تا دهم بزرگترین خردهفروش//ان آنالین در س//طح جهان را به ترتیب وبسایتهای علیبابا (با س//هم ۶/۶۲درصد، چین)، آمازون (۳۱درصد، امریکا)، ایبی (۵/۴درصد امریکا)، ِجیدی ( ۸/۳درصد چین)، راکوتن (۵/۱درص//د ژاپن)، اپ//ل (۴/۱درصد امریکا)، س//انینگ (۳/۱درصد، چین)، ش//یائومی ( ۱/۰درصد چین)، دل (۹/۰درصد امریکا) و والمارت (۸/۰درصد امریکا) در اختیار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.