جبر بروزرسانی بر پیکر صنایع روشنایی

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

با تغییر فرآیندهای کس//ب و کار در عرص//ه صنعت//ی جا دارد ک//ه صنایع روش//نایی و الکترونیک//ی نی//ز از این قافله عق//ب نمانند. به وی//ژه اینکه ش//رایط تولید نیز تغییر کرده و ب//ه احتم//ال، کارخانهه//ا و کارگاهه//ای صنعت//ی باید به وس//ایل روشنایی مجهز شوند که به صرفه باش//د. از اینرو، عرصه روش//نایی نیز از تغییر و ایدهپردازی دور نمانده اس//ت. بسیار میبینیم اختراعات و ابداعات جدیدی در این عرصه میش//ود. کافی اس//ت نگاهی به گذش//ته بیندازیم؛ سیر اس//تفاده از المپهای رشتهای و کممصرف و سپس المپهای LED که برای مصرفکننده به صرفهتر اس//ت. با این حال، باید گفت حتی در صورت ارتقای فن//اوری در این صنعت باز هم قطعه اصلی این تویلد وارداتی اس//ت، تنها میماند باتری و رادارها ک//ه مبتکران میتوانند در ای//ن بخ//ش ایده و خالقی//ت به خرج دهند. ب//ه عبارتی تولیدکنن//دگان صنای//ع روش//نایی در دنیای ام//روز مجبور هستند بهروز باشند چراکه تنوع محصوالت روز به روز بیشتر میشود. با این حال، هزینه بسیاری برای تولیدکنندگان در بر دارد زیرا تغییر خط تولید مستلزم جابهجایی تجهیزات است و از اینرو، کمک دستگاههای حمایتی دولتی اهمیت دارد.

نکت//ه دیگ//ر اینکه ب//ازار ح//وزه خلیجفارس، پاکس//تان، افغانستان، ترکمنستان و ارمنستان محل خوبی برای صادرات محصوالت فناورانه ما اس//ت. در این زمینه هر واحد تولیدی باید بتواند واحد «آرانددی» مس//تقل داشته باشد که همواره به روز باش//د چراک//ه روشهای کس//ب و کار تغییر کرده و میطلب//د همزمان با تغییر دکوراس//یون منازل، کارخانهها و معماری ش//هرها تولیدات متنوع در عرصه صنایع روش//نایی داشته باشیم.

صادق€فی €ضآبادی رییس€اتحادیه€الکترونیک€و€

سیست €مهای€حفاظتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.