تولید نوشیدنی غنی شده با قارچ

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

پژوهشگران دانش//کده کشاورزی دانش//گاه صنعتی اصفهان برای نخس//تینبار با بهرهگیری از قارچ خوراکی موفق به تولید محصول نوش//یدنی غنی ش//ده با قارچ و شیرینکننده طبیعی ش//دند. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از دانشگاه صنعتی اصفهان، مری//م حقیقی، مجری این ط//رح گفت: پژوهشهای پزش//کی نش//ان میدهد با مصرف قارچ، ضم//ن افزایش طول عمر، کاهش کلس//ترول و بهبود گردش خون در بدن، سیستم ایمنی بدن نیز تقویت میش//ود. وی افزود: قارچ مقادیر زیادی کربوهی//درات و آهن دارد و بدین س//بب پزش//کان به بیماران دیابتی و افرادی که به تقویت دس//تگاه ایمنی بدن خود اهمیت میدهند و نیز افرادی که برنامه غذایی خاص دارند خوردن قارچ را توصیه میکنند. عضو هیاتعلمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینک//ه قارچهای خوراکی دارای درصد بس//یاری از پروتئین با قابلیت جذب باال در بدن است، تصریح کرد: پژوهشها نشان میدهد از مجموع ۰۲ نمونه از اسیدهای آمینه س//ازنده پروتئینهای ب//دن، ۸۱ نمونه در قارچها موجود اس//ت. حقیقی به جایگاه ویژه نوشیدنی قهوه همچون چای، در میان انواع نوش//یدنیهای گرم اش//اره کرد و افزود: قهوه دارای خاصیت نشاطبخش//ی و ضدافسردگی است و همچنین مصرف منظم آن به دلیل وجود اسیدکلروژونیک خطر ابتال به سرطان کبد را تا ۹۴ درصد کاهش میدهد. عضو هیاتعلمی دانش//گاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: با توجه به اثرات مثبت مصرف قارچ و افزایش مصرف قهوه در جامعه، افزایش بیماریهای مربوط به سیستم ایمنی و دیابت میتوان با فرآوری مناسب، این گیاهان را به صورت نوشیدنی فراسودمند در رژیم غذایی مردم قرار داد. طرح تولید نوش//یدنی غنی شده با قارچ و شیرینکننده طبیعی برای نخس//تینبار ازسوی پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان ابداع ش//ده و به ش//ماره ۵۵۰۱۹ در اداره مالکیت و اختراعات صنعتی به ثبت رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.